Arenguvestlused

Viige arenguvestlused PlanPro tarkvaraga uuele tasemele. Arenguvestlused, tagasisideküsitlused – üks võimekas tarkvara. Palju erinevaid võimalusi ja vestluste vorme.

Vestlused PlanPro tarkvaras

Vähendage administreerimisele kuluvat aega – muutke protsess lihtsamaks ja tulemuslikumaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro on paindlik ja paljude võimalustega tööriist erinevate personalivestluste ja tagasiside küsitluste läbiviimiseks. Nii juhtidel kui personalijuhil on kiire ülevaade kogu protsessist: kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Töötajate koolitusvajadused, karjäärisoovid või tulemustasu otsused, samuti ülevaade tööga rahulolust jms on vaid paari kliki kaugusel. Koondi saab välja võtta ka Excelisse.

Lisaks arenguvestlustele saab tarkvara abil läbi viia ka tulemusvestlusi, katseaja lõpu vestlusi, lahkumisküsitlusi, teostada kompetentside hindamist, 360-kraadi tagasiside uuringuid ja töötajate rahuloluküsitlusi. 

Oma ankeedis saate küsida neid küsimusi, mis just teie organisatsiooni puhul on olulised. Soovi korral saab ammutada inspiratsiooni erinevatest näidisküsimustikest. Tarkvara juurutamise käigus aitame teid ka vestluse vormi ettevalmistamise juures.

PlanPro tarkvara on Eestis aidanud läbi viia
juba 50 000+ vestlust.

PlanPro on Eesti suurima kasutajate arvuga personalivestluste tarkvara.

Arenguvestlused

Viige töötaja ja juhi vahel toimuvad arenguvestlused läbi just selliste etteantud jutupunktidega ehk selliste küsimustega ankeediga nagu teie oma organisatsioonis vajalikuks peate. Lisaks saate otsustada, kas küsimustiku täitmist alustab esimesena töötaja või tema vahetu juht. Vajadusel saab juht vestluse läbiviimise ka edasi delegeerida. Mustandi salastatus tagab, et teine pool ei näe sisu enne, kui talle on vorm edastatud.

Arenguvestluse võid nimetada vastavalt sisule soovi korral tulemusvestlusteks või koostöövestlusteks, sest vormi saad üles ehitada selliselt nagu soovi on.

Kõikide töötajate erinevate aastate vestlused asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. 

Soovi korral saavad juht ja personalitöötaja vaadata vestluste tulemuste koondit ka visualiseeritud kokkuvõttena.

 

Kompetentside hindamine

Hindamine võib toimuda nii üldiste kompetentside kui ka erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kutsespetsiifiliste kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse arenguvestluse käigus või 360/270-kraadi tagasisidena. Kasutada saab erinevaid skaalasid, valemeid ning anda võimalus vabade kommentaaride kirjutamiseks.

Väärtustele vastavuse hindamine

Mida paremini sobituvad töötajate väärtused ja hoiakud organisatsioon väärtuste ja eesmärkidega, seda efektiivsemalt organisatsioon toimib.
Inimesed vajavad ka pidevat väärtuste meeldetuletamist ning koolitamist. Arengu- ja tulemusvestlus võib olla see koht, kus väärtused üheks jutupunktiks võtta. Väärtuste kaasamine tulemuslikkuse hindamise protsessi annab töötaja tulemuslikkusele täiendava mõõtme: andke töötajatele võimalus tuua näiteid, kas ja kuidas nad igapäevatöös väärtustest juhinduvad. Tänu sellele on juhtidel võimalus teada saada, millised väärtused on hästi kinnistunud ning millistele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

Eesmärgistamine ja tulemuste juhtimine

Tulemusperioodi algul lepivad töötaja ja juht kokku töötaja tegevuseesmärgid ja oodatavad tulemused. Kokkulepitud tegevustest tekib töötaja isiklik tööplaan. Tulemusperioodi lõpus toimub eesmärkide täitmise analüüs ja hindamine vestluse vormil kokkulepitud mõõdikuid kasutades.

Oluline on viia organisatsiooni strateegilised eesmärgid töötajateni – PlanPro võimaldab iga tööülesande juures ka näidata, millise organisatsiooni eesmärgi täitmisesse antud tegevus panustab.

360-kraadi tagasiside

Töötulemuste ja tööalase käitumise kohta kogutakse tagasisidet nii töötajalt endalt, tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka soovi korral lisaks väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt. 

Uuringu tulemusena saab töötaja individuaalse kokkuvõtva raporti, mis toob välja erinevused selle vahel, kuidas ta end ise näeb ja kuidas näevad teda teised ning seda saab kasutada individuaalse arengukava koostamise sisendina.

Töötajate arendustegevused ja koolitusvajadus

Tavaliselt tehakse arenguvestluse käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed saab automaatselt kanda vestluse vormidele) ning arutletakse, mida töötaja peab juurde õppima, et oma tööd hästi teha. 

Vestluste käigus kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku koolitussoovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva perioodi koolitusplaani koostamisele. See annab võimaluse koondada kõik samade koolitusvajadustega töötajaid ja võib-olla nii mõnedki koolitused saab korraldada ettevõtte üleselt.

Rahulolu-uuringud, lahkumisküsitlused jm online küsitlused

PlanPro vestluste moodulis saab läbi viia ka erinevaid küsitlusi, näiteks töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud, teostada psühhosotsiaalsete ohutegurite või riskide hindamist, korraldada aasta töötaja valimisi, koguda töölt lahkujatelt tagasisidet jne. 

Küsitluste tulemused kuvatakse koheselt ka visualiseeritud kokkuvõttena, kust saate tervikpildi, kuidas töötajad organisatsiooni tegelikult tunnetavad.

 

Lihtne kasutajaliides ja läbimõeldud funktsionaalsus

PlanPro tarkvara vestluste mooduli kasutamine vaja eraldi töötajate ega juhtide koolitamist.

Tarkvara on Eestis laialt kasutusel

PlanPro on välja töötatud Eestis paljude personalijuhtide kaasabil ning selle kasutamise loogika põhineb pikaajalisel töötulemuste hindamise ja vestluste läbiviimise kogemusel.

Tarkvara on kiiresti juurutatav

Kasutajad tulevad süsteemi Active Directory või Office 365 liidese abil automaatselt ning iga vestlust või tagasisideküsitlust alustades on juba olemas rollid, kes on juht või kes on hinnatav.

Tarkvara arendatakse kogu aeg edasi

Meiega saate olla kindlad, et tarkvara areneb ja täieneb pidevalt, sest sellel on väga palju kasutajaid. Koos hooldusteenusega saate kliendina meilt kasutajatoe ning regulaarsed versiooniuuendused.

Ülevaade vestluste mooduli võimalustest

Tekkis huvi? Telli oma organisatsioonile tasuta demo

Täiendavad võimalused

PlanPro ei ole ainult arengu- ja tulemusvestlused. Tarkvara aitab hallata strateegilisi eesmärke ja mõõdikuid, osakondade tööplaane ja töötajate tööülesandeid, juhtide riske, planeerida ning mõõta eelarvet ja aega.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARUANDED

Aruannete genereerimine, kuvamine ning eksportimine erinevate parameetrite alusel.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: