Arenguvestlused

Viige töötaja ja juhi vahel toimuvad vestlused PlanPro tarkvaraga uuele tasemele. Arenguvestlused, tulemusvestlused, katseaja lõpu vestlused, tagasisideküsitlused – üks võimekas tarkvara. Palju erinevaid võimalusi ja vestluste vorme.

Vestlused PlanPro tarkvaras

TÖÖTAJAKOGEMUSE JUHTIMINE

PlanPro on mitmekülgne ja paindlik platvorm, mis toetab erinevate juhtimisvestluste ja tagasiside küsitluste läbiviimist läbi kogu töötaja elutsükli, alustades hetkest, mil töötaja organisatsiooniga liitub, kuni hetkeni, mil ta sealt lahkub. 

Lisaks regulaarsetele arengu- ja tulemusvestlustele toetab tarkvara uue töötaja sisseelamist, aitab läbi viia katseaja lõpu vestlusi, teostada kompetentside ja väärtustele vastavuse hindamist, 360-kraadi tagasiside uuringuid, korraldada töötajate rahuloluküsitlusi ning lahkumisküsitlusi

Töötaja ja juhi vahel toimuvad vestlused mängivad töötajakogemuse loomisel ja hoidmisel olulist rolli. Hästi läbimõeldud vestlust ettevalmistavad ja tagasiside kogumise jaoks kasutatavad vormid on siin võtmetähtsusega. PlanPro ankeedis saate küsida just neid küsimusi, mis teie organisatsiooni jaoks on olulised. Soovi korral leiate inspiratsiooni erinevatest näidisküsimustikest. Tarkvara juurutamise käigus on meie kogenud konsultandid teile abiks vestluse vormide loomisel.

PlanPro abil vähendate oluliselt vestluste administreerimisele kuluvat aega ja vestluste läbiviimise protsess muutub lihtsamaks ja tulemuslikumaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks. Töötajate koolitusvajadused, karjäärisoovid või tulemustasu otsused, samuti ülevaade rahulolust ja motivatsioonist on vaid paari kliki kaugusel. Koondi saab välja võtta ka Excelisse.

 

PlanPro tarkvara abil viiakse läbi
50 000+ vestlust aastas.

PlanPro on Eesti suurima kasutajate arvuga juhtimisvestluste tarkvara.

Arenguvestlused

Viige töötaja ja juhi vahel toimuvad arenguvestlused läbi just selliste etteantud jutupunktidega ehk selliste küsimustega ankeediga nagu teie oma organisatsioonis vajalikuks peate. Nii saate disainida vestluse, millest on päriselt kasu ja milles inimesed soovivad osaleda.

Saate otsustada, kas vestluseks ettevalmistava küsimustiku täitmist alustab esimesena töötaja või tema vahetu juht. Vajadusel saab juht vestluse läbiviimise ka edasi delegeerida näiteks tiimijuhile. Mustandi salastatus tagab, et teine pool ei näe sisu enne, kui talle on vorm edastatud.

Arenguvestlused võid nimetada vastavalt sisule soovi korral tulemusvestlusteks või koostöövestlusteks, sest vormi saad üles ehitada selliselt nagu soovi on. Otsustage, millise regulaarsusega vestlusi läbi viiakse – kas piirdute ühe pikema ja põhjalikuma vestlusega kord aastas või toimuvad ka vahevestlused.

Kõikide töötajate erinevate aastate vestlused asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. Nii juhtidel kui personalijuhil on kiire ülevaade vestluste sisust ja seisust: kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. 

Soovi korral saavad juhid vaadata vestluste tulemuste koondit ka visualiseeritud kokkuvõttena.

 

PlanPro tarkvaras saate oma arenguvestlused disainida oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt ja küsida neid küsimusi, mis just teie organisatsiooni jaoks on olulised.
Katseaja lõpu vestlus - katseaja tulemuste kokkuvõtte vormistamine

Katseaja perioodi vestlused

Katseaja perioodi jooksul läbiviidavad vestlused (nt sisseelamisvestlus tööle asumisel, vahevestlus, katseaja tulemusi kokkuvõttev vestlus) aitavad tagada, et tööandja ja töötaja vahelised ootused on vastastikku selged. See on hea võimalus saada läbi uue töötaja pilgu tagasisidet organisatsioonile ja juhtimisele, arutada töötaja arengut ja vajadusel kavandada arendustegevusi, seada edasiseks eesmärke.

Eesmärgistamine ja tulemuste juhtimine

Tulemusperioodi algul lepivad töötaja ja juht kokku töötaja tegevuseesmärgid ja oodatavad tulemused (OKR). Kokkulepitud tegevustest tekib töötaja isiklik tööplaan. Tulemusperioodi lõpus toimub eesmärkide täitmise analüüs ja hindamine vestluse vormil kokkulepitud mõõdikuid kasutades.

Oluline on viia organisatsiooni strateegilised eesmärgid töötajateni – PlanPro võimaldab iga tööülesande juures ka näidata, millise organisatsiooni suurema eesmärgi täitmisesse antud tegevus panustab.
Arenguvestluse üks jutupunkte on tavaliselt vaadata üle eelmise perioodi tööülesanded ja analüüsida, kuidas õnnestus nende täitmine ning seada eesmärke järgmiseks perioodiks.

Kompetentside hindamine

Hindamine võib toimuda nii üldiste kompetentside kui ka erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kutsespetsiifiliste ametikohapõhiste kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse arenguvestluse käigus või 360/270-kraadi tagasisidena. Kasutada saab erinevaid skaalasid, valemeid ning anda võimalus vabade kommentaaride kirjutamiseks.

360-kraadi tagasiside

Töötulemuste ja tööalase käitumise kohta kogutakse tagasisidet nii töötajalt endalt, tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka soovi korral lisaks väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt. 

Uuringu tulemusena saab töötaja individuaalse kokkuvõtva raporti, mis toob välja erinevused selle vahel, kuidas ta end ise näeb ja kuidas näevad teda teised ning seda saab kasutada individuaalse arengukava koostamise sisendina.

Väärtustele vastavuse hindamine

Mida paremini sobituvad töötajate väärtused ja hoiakud organisatsioon väärtuste ja eesmärkidega, seda efektiivsemalt organisatsioon toimib.

Inimesed vajavad ka pidevat väärtuste meeldetuletamist ning koolitamist. Arengu- ja tulemusvestlus võib olla see koht, kus väärtused ühe teemana üles võtta. Väärtuste kaasamine tulemuslikkuse hindamise protsessi annab töötaja tulemuslikkusele täiendava mõõtme: andke töötajatele võimalus tuua näiteid, kas ja kuidas nad igapäevatöös väärtustest juhinduvad. Tänu sellele on juhtidel võimalus teada saada, millised väärtused on hästi kinnistunud ning millistele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.

Töötajate arendustegevused ja koolitusvajadus

Tavaliselt tehakse arenguvestluse käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed saab automaatselt kanda vestluse vormidele) ning arutletakse, mida töötaja peab juurde õppima, et oma tööd hästi teha. 

Vestluste käigus kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku koolitussoovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva perioodi koolitusplaani koostamisele. Saate ülevaate populaarsematest koolitusvaldkondadest.
Rahulolu-uuringu kokkuvõtte visualiseerimine

Rahulolu-uuringud jm online küsitlused

Regulaarsed töötajate motivatsiooni- ja rahuloluküsitlused on olulised organisatsiooni tervise jälgimisel. PlanPro vestluste moodulis saab läbi viia erinevaid küsitlusi, näiteks töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud, teostada töökeskkonna riskianalüüsi jne. 

Tulemused kuvatakse koheselt ka visualiseeritud kokkuvõttena, kust saate tervikpildi, kuidas töötajad organisatsiooni tegelikult tunnetavad.

Lahkumisintervjuu

Lahkumisintervjuu või -küsitluse abil saate koguda väärtuslikku tagasisidet töötajate kogemuste kohta ettevõttes. Küsimused võivad hõlmata töökeskkonda, juhtimisstiili, arenguvõimalusi ja tööga seotud väljakutseid, kasutada saate nii skaalaküsimusi kui ka anda võimalusi kommentaaride kirjutamiseks. Tulemuste põhjal mõistate paremini lahkumise põhjuseid ning saate teha organisatsioonilisi parandusi. Lisaks näitab lahkumisküsitluste läbiviimine hoolivust ja huvi töötajate heaolu vastu.

PlanPros on tagatud, et lahkumisküsitluste tulemused ei ole kättesaadavad lahkuva töötaja juhile ning töötaja saab vabalt jagada oma mõtteid ja kogemusi.

Lahkumisvestluste ja -küsitluste tulemustest saab kuvad visualiseeritud kokkuvõtte.

Miks kliendid valivad PlanPro

PlanPro tarkvara on loodud ka suurte ja väga suurte organisatsioonide vajadusi silmas pidades.

Tarkvara on Eestis laialt kasutusel

PlanPro on välja töötatud Eestis paljude personalijuhtide kaasabil ning selle kasutamise loogika põhineb pikaajalisel töötulemuste hindamise ja vestluste läbiviimise kogemusel.

Andmete turvalisus on tagatuD

PlanPros on detailne kasutajaõiguste süsteem. Täiendava turvalisuse tagamiseks on võimalus paigaldada tarkvara oma serverisse ning kasutada vaid sisevõrgus.

Tarkvara on kiiresti juurutatav

Kasutajakontod ja struktuur tekivad AD-liidese abil PlanProsse automaatselt ning iga vestlust algatades on juba paigas rollid, kes on töötaja juht. 

Tarkvara arenEB kogu aeg edasi

PlanPro puhul saate olla kindlad, et tarkvara areneb ja täieneb pidevalt, sest sellel on väga palju kasutajaid. Koos hooldusteenusega saate kliendina meilt eestikeelse kasutajatoe ning regulaarsed versiooniuuendused.

Lihtne kasutajaliides ja läbimõeldud funktsionaalsus

PlanPro tarkvara vestluste mooduli kasutamine ei vaja eraldi töötajate ega juhtide koolitamist.

Tekkis huvi? Telli oma organisatsioonile tasuta demo

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.

Täiendavad võimalused

Kõik, mida vajate oma protsesside juhtimiseks, tööde planeerimiseks, korraldamiseks ja jälgimiseks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab:

Vii arengu- ja tulemusvestlused PlanPro tarkvara abiga uuele tasemele! Telli tasuta demo

Reelika Ristolainen, PlanPro kliendihaldur-konsultant

Tarkvara võimalusi tutvustab Sulle
Reelika Ristolainen, kliendihaldur-konsultant

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED PlanPro tarkvaras

TASUTA VEEBISEMINAR

9. mail kell 10.00

Vestluste mooduli võimalusi tutvustab:
Reelika Ristolainen, kliendihaldur-konsultant

Reelika_Ristolainen