PROJEKTIJUHTIMINE JA TÖÖÜLESANNETE HALDAMINE:
keerukatest protsesside üksikute ülesanneteni– PlanPro tarkvara abil saate kõike seda hõlpsalt planeerida, jälgida ja teha koostööd.
Koondage kõik tegevuskavad ja -plaanid, töökavad, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

PlanPros on kõige keskmes töötaja tööülesanne, mis võib olla nii osa mõnest suuremast projektist kui ka täiesti eraldiseisev tegevus. Sõltuvalt organisatsiooni eripärast võib tegevuseks olla projekt, teenus, korduv tegevus, hange, õigusloome või mõni teie organisatsiooni vajadustele vastav spetsiifiline tüüp. Kõikidest töötajate tegevustest tekib automaatselt organisatsiooni tööplaan.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit,100% läbipaistvust

Projektijuhtimine ja tööülesannete haldamine

 • Vastutaja ja kaastäitjate valimine
 • Alguskuupäeva ja tähtaja määramine
 • Staatuse määramine
 • Prioriteedi määramine
 • Vaheetappide seadmine
 • Failide ja linkide lisamine
 • Meeskonnaliikmetelt kooskõlastuse küsimine
 • Tüübid: projekt, töö, rutiin, hange, intsident jne
 • Tööülesannete koondamine tegevuskavadeks
 • Projekti mallide kasutamine
 • Oodatav tulemus, kirjeldus ja kommentaarid
 • Raportite (nt kuu-ja kvartaliaruanne) esitamine
 • Muudatuste ajalugu, ülevaade toimingutest aktiivsuslogis
 • Automaatsed e-maili teavitused ja meeldetuletused

Projektijuhtimine: Gantti graafik

Visualiseeritud vaade tööde mugavamaks planeerimiseks ja jälgimiseks

 • Ülesannetevaheliste seoste loomine
 • Puhvrite seadmine
 • Ülesande edenemise määramine

Projektijuhtimine: Kanban e. tahvlivaade

 • Ülevaade tööülesannetest staatuste lõikes
 • Tööülesannete staatuse muutmine
 • Etappide lõpetatuks märkimine

Paindlikud kohandatud vormid

Vormid on protsessijuhtimise jaoks üliolulised. Paljud protsessid algavadki vormi täitmisega, näiteks intsidendi registreerimine ja hanke ettevalmistus. PlanPros saate luua ja kasutusele võtta soovitud lisandmeväljadega vormi.

 • Tegevuskaardi väljadele lisaks tekstilahtrid, rippmenüüd, märkeruudud jm.
 • Täidetud vormi eksportimine pdf'i

Täiendavad võimalused

Kasutades teisi PlanPro poolt pakutavaid funktsioone, saab:

 • Töötaja tööülesandeid siduda organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
 • Tööülesanded kanda hindamiseks tulemusvestluse vormile
 • Tööülesannetele määrata osakaalu, mis läheb arvesse töötulemuste hindamisel
 • Tööülesandeid luua riskide maandamise või järelauditite tegevuskavaga seoses
 • Tööülesannete täitmiseks kuluvat aega planeerida ja tegelikult kulunud aega logida
 • Tööülesannete täitmiseks vajalikke kulusid-tulusid-investeeringuid planeerida

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks. 

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Sulle võivad pakkuda huvi ka:

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.