Juhtimistarkvara PlanPro: valik funktsioonidest, millega saame abiks olla

Tööülesannete haldamine ja projektijuhtimine

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

 

Strateegiline tulemusjuhtimine

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

 

Riskijuhtimine

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

 

Tööaja planeerimine ja mõõtmine

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

 

Eelarve koostamine

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

 

Arenguvestlused

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

 

360-kraadi tagasiside

Kaasake töötaja enesehindamisele lisaks juht, kolleegid ja välised koostööpartnerid. Tuvastage tugevused ja parenduskohad.

 

Kompetentside hindamine

Hinnake töötajate pädevusi üldiste ja ametigruppide põhiste kompetentsimudelite alusel. Tehke kindlaks lüngad oskustes.

 

Rahulolu-uuringud

Korraldage erinevaid küsitlusi: mõõtke rahulolu ja kaasatust, hinnake psühhosotsiaalseid ohutegureid või protsesse.

 

 

Eestikeelne kasutajaliides ja kasutajatugi

Juhtimistarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval. Arendame tarkvara klientide vajadustele vastavalt.

Kõik-ühes lahendus

Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele võimaldab tarkvara teha palju muudki nagu näiteks tööaja planeerimine, eelarvestamine, riskijuhtimine, hankeplaani koostamine ja arengu- ja tulemusvestluste läbiviimine.

Selgemad protsessid ja parem infovahetus

Väiksem digitaalne fragmenteeritus, 50% vähem Exceleid. Parem infovahetus organisatsioonis tänu 100% läbipaistvusele ja 360-kraadi ülevaatele.

Valik kliente

Rahandusministeerium kasutab PlanPro juhtimistarkvara strateegiliste eesmärkide ja tegevuskavade haldamiseks, arengu- ja tulemusvestluste läbiviimiseks
Maaeluministeerium kasutab PlanPro juhtimistarkvara strateegiliste eesmärkidega seotud tööplaanide, õigusloome ja hangete haldamiseks, earengu- ja hindamisvestluste läbiviimiseks.
Sotsiaalministeerium kasutab PlanPro juhtimistarkvara strateegilistest eesmärkidest tulenevate tööplaanide ja projektide haldamiseks, tulemuskokkulepete sõlmimiseks ja tulemusvestluste läbiviimiseks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kasutab PlanPro juhtimistarkvara tööplaanide haldamiseks ja arenguvestluste läbiviimiseks.
Haridus- ja Teadusministeerium kasutab PlanPro tarkvara arengu- ja hindamisvestluste, lahkumisvestluste jms läbiviimiseks.
Kultuuriministeerium kasutab PlanPro tarkvara aastavestluste läbiviimiseks.
Riigikantselei kasutab PlanPro tarkvara tööplaanide haldamiseks, personalivestlute läbiviimiseks ja tippjuhtide kompetentside hindamiseks
Maksu- ja Tolliamet kasutab PlanPro juhtimistarkvara aastavestluste läbiviimiseks ja kompetentside hindamiseks, samuti lahkumisintervjuude ja katseaja lõpu vestluste jaoks.
TREV2 kasutab PlanPro tarkvara aastavestlusteks, kliendi rahulolu-uuringute läbiviimiseks.
Keskkonnainvesteeringute Keskus kasutab PlanPro juhtimistarkvara projektijuhtimiseks, tööaja mõõtmiseks projektide lõikes, arenguvestluste läbiviimiseks jne
Elron kasutab PlanPro juhtimistarkvara tööde planeerimiseks, projektijuhtimiseks ning tulemusvestlusteks, riskijuhtimiseks, intsidentide menetlemiseks
Salvest kasutab PlanPro tarkvara arenguvestluste läbiviimiseks
EAS kasutab PlanPro tarkvara töötajatele eesmärkide seadmiseks ning töötulemuste hindamiseks
Viimsi vald kasutab PlanPro tarkvara tööplaanide haldamiseks ja arenguvestluste läbiviimise tööriistana.
Lääne-Harju vald kasutab PlanPro tarkvara arengukavast ja eelarvestrateegiast lähtuvate tegevuste eesmärgistamiseks, hankeplaanide koostamiseks ja kõige eeltoodu jälgimiseks.
Pärnu linnavalitsus kasutab PlanPro tarkvara arengukavast ja eelarvestrateegiast lähtuvate tegevuste eesmärgistamiseks, hankeplaanide koostamiseks ja kõige eeltoodu jälgimiseks.
PERH kasutab PlanPro tarkvara arenguvestluste läbiviimiseks, 360-kraadi tagasisideks ja arengukava eesmärkide täitmise haldamiseks
Pärnu Haigla kasutab PlanPro tarkvara hangete, projektide ja tegevuste haldamiseks