Valik funktsioonidest, millega saame abiks olla

Tööülesannete haldamine ja projektijuhtimine

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

 

Strateegiline tulemusjuhtimine

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

 

Riskijuhtimine

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

 

Tööaja planeerimine ja mõõtmine

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

 

Eelarve koostamine

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

 

Arenguvestlused

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

 

360-kraadi tagasiside

Kaasake töötaja enesehindamisele lisaks juht, kolleegid ja välised koostööpartnerid. Tuvastage tugevused ja parenduskohad.

 

Kompetentside hindamine

Hinnake töötajate pädevusi üldiste ja ametigruppide põhiste kompetentsimudelite alusel. Tehke kindlaks lüngad oskustes.

 

Rahulolu-uuringud

Korraldage erinevaid küsitlusi: mõõtke rahulolu ja kaasatust, hinnake psühhosotsiaalseid ohutegureid või protsesse.

 

 

Eestikeelne kasutajaliides ja kasutajatugi

Tarkvara on välja töötatud Eestis ning selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud tegevuste planeerimise, jälgimise ning töötulemuste hindamise taval. Arendame tarkvara klientide vajadustele vastavalt.

Kõik-ühes lahendus

Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele võimaldab tarkvara teha palju muudki nagu näiteks tööaja planeerimine, eelarvestamine, riskijuhtimine, hankeplaani koostamine ja arengu- ja tulemusvestluste läbiviimine.

Selgemad protsessid ja parem infovahetus

Väiksem digitaalne fragmenteeritus, 50% vähem Exceleid. Parem infovahetus organisatsioonis tänu 100% läbipaistvusele ja 360-kraadi ülevaatele.

Kogemuslugu

Elron: suurimaks kasuteguriks PlanPro tarkvara kasutamisel on efektiivsemad protsessid ja parem infovahetus ettevõtte sees

Loe kogemuslugu

Valik kliente

EAS kasutab PlanPro tarkvara töötajatele eesmärkide seadmiseks ning töötulemuste hindamiseks