Avalik sektor ja riigiasutused

Keskenduge oma valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele. PlanPro tarkvara toetab seda tööplaani infosüsteemina.

Lahendused riigiasutustele

TÖÖPLAANI INFOSÜSTEEM AVALIKULE SEKTORILE

Ministeeriumid ja teised riigiasutused kasutavad PlanPro tarkvara e. tööplaani infosüsteemi tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks, tegevuspõhise eelarve planeerimiseks, projektijuhtimiseks, riskihalduseks ja E-ITSi rakendamiseks, tööajakaardistuseks jpm. 

PlanPro aitab lihtsustada erinevate töötaja ja juhi vahel toimuvate vestluste (arengu- ja hindamisvestluste, katseaja lõpuvestluste jne) läbiviimise protsessi ning teostada 360-kraadi tagasisidehindamisi.

Tööplaani infosüsteem

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Võimekas tööplaani infosüsteem PlanPro aitab teha järgmist:

Valdkonna arengukavade, programmide ja programmi meetmetest tulenevate tegevuste planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.

Tegevuspõhise eelarve koostamine: tulude-kulude-investeeringute prognoosid eelarveklassifikaatoris nõutud kontode detailsuses RES/RE sisendi kogumiseks (RES perioodil kuni 4 aastat, rahastusallikad).

Osakondade tööplaanide koostamine ja asutuse tööplaani täitmise jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega.

Hankeplaani koostamine ja hankeprotsessi haldus. Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP) jm.

Projektijuhtimine: projektide (sh asutuseüleste, valitsemisala allasutuste vaheliste, prioriteetsete) haldamine ja jälgimine.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.
E-ITS rakendamine – moodulite, ohtude ja meetmete halduse muutmine pidevaks protsessiks ja igapäevatöö osaks.

Auditite järeltegevuste planeerimine ja haldamine.

Ühtne vaade valitsemisalale ja eesmärkidele: valitsemisala allasutuste ülene strateegiliste tulemusvaldkondade eesmärkide elluviimine, eelarve koostamine ja projektihaldus.

Koostöö valitsemisala allasutustega – ühiste strateegiliste eesmärkide elluviimiseks planeeritud tegevuste elluviimine ja täitmise jälgimine.

Tööaja kaardistamine:  tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine.

Aruandlus: vajalike aruannete automaatne kuvamine intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Arenguvestlused ja teised vestlused töötajakogemuse juhtimise toetamiseks alustades hetkest, mil töötaja organisatsiooniga liitub, kuni hetkeni, mil ta sealt lahkub: arengu- ja hindamisvestluste, sisseelamisvestluste, katseaja lõpuvestluste, lahkumisküsitluste jm läbiviimine ja haldus.

Kompetentside hindamine ja koolitusvajaduse kaardistamine. Juhtide kompetentside hindamine 360-kraadi tagasiside meetodil; ametikohapõhiste kompetentside hindamine.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Oleme avaliku sektori planeerimist digitaliseerinud üle 10 aasta. Tehke teadlik valik ja viige oma asutuses strateegiliste eesmärkide elluviimine, tööplaanide haldamine ning arengu- ja tulemusvestluste läbiviimine uuele tasemele.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: