Avalik sektor ja riigiasutused

Keskenduge oma valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele. PlanPro tarkvara toetab seda tööplaani infosüsteemina.

Lahendused riigiasutustele

Avalik sektor kasutab PlanPro tarkvara e. tööplaani infosüsteemi tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks ja tegevuspõhise eelarve planeerimiseks. Lisaks ka arenguvestluste (koostöö- ja tulemusvestluste) läbiviimiseks.

Tööplaani infosüsteem

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Võimekas tööplaani infosüsteem PlanPro aitab teha järgmist:

Valdkonna arengukavade, programmide ja programmi meetmetest tulenevate tegevuste planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.

Tegevuspõhise eelarve koostamine: tulude-kulude-investeeringute prognoosid eelarveklassifikaatoris nõutud kontode detailsuses RES/RE sisendi kogumiseks (RES perioodil kuni 4 aastat, rahastusallikad).

Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).

Projektijuhtimine: projektide (sh struktuuriüleste) haldamine ja tulemuste hindamine.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.

Auditid: auditite järeltegevuste planeerimine ja haldamine.

Ühtne vaade valitsemisalale ja eesmärkidele: valitsemisala allasutuste ülene strateegiline planeerimine, eelarve koostamine ja projektihaldus.

Partnerid: valitsemisala allasutustega seotud tegevuste planeerimine ja haldus.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja teenusepõhine kaardistamine.

Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Arenguvestlused ja muud personalivestlused: katseaja – ja arenguvestluste, lahkumisküsitluste läbiviimine ja haldus.

Kompetentside hindamine ning koolitusvajaduse kaardistamine.

KÕIK-ÜHES LAHENDUS

Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele võimaldab tarkvara teha palju muudki nagu näiteks tööaja planeerimine, eelarvestamine, riskijuhtimine, hankeplaani koostamine ja arengu- ja tulemusvestluste läbiviimine.

TÕESTATULT VÕIMEKAS

Loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes. Kasutatav nii pilvelahendusena kui on-site installatsioonina.

VERSIOONIUUENDUSED

Koostöös klientidega täiustame ja arendame tarkvara pidevalt. Koos hooldusteenusega saavad kliendid meilt alati kõige uuema tarkvara versiooni ning kasutajatoe.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Oleme avaliku sektori planeerimist moderniseerinud üle 10 aasta. Aitame tõhustada mitte ainult projektijuhtimist, vaid ka kõiki seotud protsesse. Tehke teadlik valik ja viige organisatsiooni sisemiste protsesside haldamise uuele tasemele.

PlanPro tarkvara - tööplaani infosüsteem riigiasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: