Avalik sektor ja riigiasutused

Keskenduge oma valdkonna arengule ja jätkusuutlikkusele. PlanPro tarkvara toetab seda tööplaani infosüsteemina.

Lahendused riigiasutustele

Avalik sektor kasutab PlanPro tarkvara e. tööplaani infosüsteemi tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks ja tegevuspõhise eelarve planeerimiseks, projektijuhtimiseks, riskihalduseks ja E-ITSi rakendamiseks, tööajakaardistuseks jpm. Lisaks erinevate töötaja ja juhi vahel läbiviidavate vestluste (arengu- ja hindamisvestluste, katseaja lõpuvestluste jne) läbiviimiseks, juhtide 360-kraadi tagasisidehindamisteks.

Tööplaani infosüsteem

1

infosüsteem

50%

vähem Excelit

100%

läbipaistvust

Võimekas tööplaani infosüsteem PlanPro aitab teha järgmist:

Valdkonna arengukavade, programmide ja programmi meetmetest tulenevate tegevuste planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.

Tegevuspõhise eelarve koostamine: tulude-kulude-investeeringute prognoosid eelarveklassifikaatoris nõutud kontode detailsuses RES/RE sisendi kogumiseks (RES perioodil kuni 4 aastat, rahastusallikad).

Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks hankeplaan, õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), prioriteetide kava, struktuuriüksuste tööplaanid, investeeringute kava, uuringute kava, IT-arenduste kava jm).

Projektijuhtimine: projektide (sh asutuseüleste, valitsemisala allasutuste vaheline) haldamine ja jälgimine.

Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.
E-ITS rakendamine – moodulite, ohtude ja meetmete halduse muutmine pidevaks protsessiks ja igapäevatöö osaks.

Auditid: auditite järeltegevuste planeerimine ja haldamine.

Ühtne vaade valitsemisalale ja eesmärkidele: valitsemisala allasutuste ülene strateegiline planeerimine, eelarve koostamine ja projektihaldus.

Partnerid: koostöö valitsemisala allasutustega – tegevuste planeerimine, ühiste strateegiliste eesmärkide täitmise jälgimine.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja teenusepõhine kaardistamine.

Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.

Arenguvestlused ja teised juhtimisvestlused: arengu- ja hindamisvestluste, katseaja lõpuvestluste, lahkumisküsitluste läbiviimine ja haldus.

Kompetentside hindamine ning koolitusvajaduse kaardistamine. Juhtide kompetentside hindamine 360-kraadi tagasiside meetodil; ametikohapõhiste kompetentide hindamine.

Miks kliendid valivad PlanPro

PlanPro tarkvara on loodud ka suurte ja väga suurte organisatsioonide vajadusi silmas pidades.

KÕIK-ÜHES LAHENDUS

Lisaks tavapärasele projektijuhtimisele võimaldab tarkvara teha palju muudki nagu näiteks eelarvestamine, riskijuhtimine, tööaja planeerimine, hankeplaani koostamine ja arenguvestluste läbiviimine.

TÕESTATULT VÕIMEKAS

Loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja spetsialistidega ning on rakendatud paljudes ettevõtetes, avaliku sektori asutustes ja kohalikes omavalitsustes. Kasutatav nii pilvelahendusena kui on-site installatsioonina.

TARKVARA ARENEB KOGU AEG EDASI

Koostöös klientidega täiustame ja arendame tarkvara pidevalt. Koos hooldusteenusega saavad kliendid meilt alati kõige uuema tarkvara versiooni ning eestikeelse kasutajatoe.

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Oleme avaliku sektori planeerimist digitaliseerinud üle 10 aasta. Aitame tõhustada mitte ainult projektijuhtimist, vaid ka kõiki seotud protsesse. Tehke teadlik valik ja viige strateegiliste eesmärkide elluviimine ja tööplaanide haldamine uuele tasemele. Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.

PlanPro tarkvara - tööplaani infosüsteem riigiasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

STRATEEGILINE JUHTIMINE

Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

TÖÖÜLESANDED JA PROJEKTIJUHTIMINE

Koondage kõik tegevusplaanid, projektid ja tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

RISKIJUHTIMINE

Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Muutke E-ITS moodulite, ohtude ja meetmete haldus pidevaks protsessiks ja igapäevatöö osaks.

EELARVE KOOSTAMINE

Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupaneku kaosest.

TÖÖAJA PLANEERIMINE JA MÕÕTMINE

Saage ülevaade planeeritud ning tegelikult kulunud ajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

ARENGU- JA TULEMUSVESTLUSED

Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke kogu vestluste protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalisosakonna jaoks.

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: