LAHENDUSED RIIGIASUTUSTELE:
Meie tänased kliendid avalikus sektoris kasutavad PlanPro tarkvara tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamiseks koostatavate tööplaanide haldamiseks ja tegevuspõhise eelarve planeerimiseks.

Võimekas tööplaani infosüsteem PlanPro aitab teha järgmist:

 • Valdkonna arengukavade, programmide ja programmi meetmetest tulenevate tegevuste planeerimine, seire ning tulemusaruandlus.
 • Tööplaanide ning tegevuskavade koostamine ja jälgimine kooskõlas tulemusvaldkonna eesmärkide ja arengukavadega (lisaks Hankeplaan, Õigusloome tööplaan, Vabariigi Valitsuse tööplaan (VVTP), Prioriteetide kava, Struktuuriüksuste tööplaanid, Investeeringute kava, Uuringute kava, IT-arenduste kava jm).
 • Projektijuhtimine: projektide (sh struktuuriüleste) haldamine ja tulemuste hindamine.
 • Riskijuhtimine: riskide hindamine ja maandamistegevuste haldus.
 • Auditid: auditite järeltegevuste planeerimine ja haldamine.
 • Tegevuspõhise eelarve koostamine: tulude-kulude-investeeringute prognoosid eelarveklassifikaatoris nõutud kontode detailsuses RES/RE sisendi kogumiseks (RES perioodil kuni 4 aastat, rahastusallikad).
 • Ühtne vaade valitsemisalale ja eesmärkidele: valitsemisala allasutuste ülene strateegiline planeerimine, eelarve koostamine ja projektihaldus.
 • Partnerid: valitsemisala allasutustega seotud tegevuste planeerimine ja haldus.
 • Tööaja planeerimine ja mõõtmine: tööülesande täitmiseks kuluva aja planeerimine ja tegeliku ajakasutuse logimine, tööaja teenusepõhine kaardistamine.
 • Aruanded: aruandemallid, lisaks vajalike aruannete automaatne kuvamisvõimalus intranetis või mujal veebikeskkonnas.
 • Arenguvestlused ja muud personalivestlused: katseaja - ja arenguvestluste, lahkumisküsitluste läbiviimine ja haldus.
 • Kompetentside hindamine ning koolitusvajaduse kaardistamine.

1 infosüsteem, 50% vähem Excelit, 100% läbipaistvust

Soovite lahenduste ja võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus, mis aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks.

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

PlanPro tarkvara - tööplaani infosüsteem riigiasutustele

PlanPro klientidel on 500+ strateegilist eesmärki, 30 000+ tööülesannet ja eelarvete maht 990 miljonit eurot.

Tarkvara riigiasutustele

Tutvu võimalustega:

Tööde haldamine ja projektide juhtimine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

Arenguvestlused
Vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

Kindlasti saame ka Sulle kasulikud olla!

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.