PlanPro tarkvara on paindlik töövahend erinevate personalivestluste ja -hindamiste läbiviimiseks, nt arenguvestlus, katseajalõpu vestlus, uue töötaja sisseelamisprogramm, lahkumisintervjuu, 360 kraadi tagasiside meetodil kompetentside hindamine, töötajate rahulolu uuring jne. Iga vestluse tüübi jaoks on olemas sobiv töövoog ning Sina saad oma ankeedis küsida neid küsimusi, mis just Sinu organisatsiooni puhul on olulised. Soovi korral võid kasutada süsteemis olevaid valmis ankeete.

+ Tarkvara on Eestis arendatud ja laialt kasutusel

PlanPro tarkvara on välja töötatud Eestis, selle kasutamise loogika põhineb Eestis välja kujunenud arenguvestluste ja töötulemuste hindamise tavadel.

 

+ Tarkvara on kiiresti kasutusele võetav. 

Kasutajad tulevad süsteemi AD- või Office 365 liidese abil automaatselt ning iga arenguvestlust või hindamist alustades on juba olemas rollid, kes on juht või kes on hinnatav.

 

+ Tarkvara areneb kogu aeg edasi. 

Koostöös personalijuhtidega täiustame vestluste moodulit pidevalt. Vähemalt kord kuus lisandub midagi uut. Koos hooldusteenusega saate kliendina meilt tasuta versiooniuuendused ning kasutajatoe.

Arenguvestlused

Viige läbi vestlusi kas kord aastas või sellise regulaarsusega nagu soovite, nt aastavestlus, kvartalivestlus, koostöövestlus, tulemusvestlus jne. Erinevatel osakondadel või töötajatel võivad olla ka hoopis erinevate küsimustega ankeedid. Lisaks saate valida, kas küsimustiku täitmist alustab esimesena töötaja või juht. Vaikimisi on vestlejaks alati töötaja vahetu juht, kuid vajadusel saab juht vestluse läbiviimise edasi delegeerida. Mustandi salastatus tagab, et teine pool ei näe sisu enne, kui talle on vestlus edastatud.

   Arenguvestluse küsimustik (näidis)

Kompetentside hindamine

Hindamine võib toimuda nii üldiste kompetentside kui ka erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kutsespetsiifiliste kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse aastavestluse käigus või 360/270 kraadi tagasisidena. Hindamiseks saab kasutada nii erinevaid skaalasid ja tasemeid ning anda võimalus vabade kommentaaride kirjutamiseks.

Eesmärgistamine ja tulemuste juhtimine

Tulemusperioodi algul lepivad töötaja ja juht kokku töötaja tegevuseesmärgid ja oodatavad tulemused. Kokkulepitud tegevustest tekib PlanPro projektijuhtimise moodulisse töötaja isiklik tööplaan. Tulemusperioodi lõpus toimub tulemuste analüüs ja hindamine vestluse vormil kokkulepitud mõõdikuid kasutades.
Oluline on viia organisatsiooni strateegilised eesmärgid töötajateni - PlanPro võimaldab iga tegevuse juures ka näidata, millise organisatsiooni eesmärgi täitmisesse antud tegevus panustab.
Töötaja eelmise perioodi tegevuste hindamine arenguvestluse vormil

360 kraadi tagasiside

360 või 270 kraadi tagasiside võimaldab struktureeritud vormis küsida töötaja tööalase käitumise kohta tagasisidet nii tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt ning kõrvutada tulemused enesehinnanguga. Kompetentsid kirjeldatakse tegevusnäitajate abil, milles väljenduvad teadmised, oskused, hoiakud, samuti iseseisvuse ja vastutuse ulatus, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks. Hindamise kokkuvõte on kättesaadav hinnatavale endale, hinnatava otsesele juhile ning personalijuhile.

Arendus- ja koolitusvajadus

Tavaliselt tehakse arenguvestluste käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed on võimalik automaatselt kuvada vestluse vormidel).
Samuti kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku uued koolituse soovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva aasta koolitusplaani koostamisele.
koolitusplaan ja töötaja arenguvajadused
küsitlused ja uuringud

Rahulolu uuringud jm küsitlused

Rahulolu uuringud ja online küsitlused

PlanPro vestluste moodul on väga paindlik ja mitmekülgsete võimalustega platvorm, mida rakendadakse edukalt ka erinevate rahuloluküsitluste läbiviimiseks, näiteks personali pühendumuse ja rahulolu uuringud, kliendirahulolu uuringud, aga ka aasta töötaja valimine, aasta teo väljaselgitamine jne.
Soovi korral aitame uuringu ankeedi väljatöötamisel, kaasates väliseid partnereid ning tulemuste statistilisel analüüsimisel ja visualiseerimisel.

Raportid ja analüüs

Kiire ülevaade kogu arenguvestluste protsessist: kui kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Kogu info on visuaalselt hästi välja toodud graafikuna.
Kõikidest andmetest saab hetkega genereerida soovitud parameetrite alusel aruandeid, mida kuvatakse ekraanil ning soovi korral salvestatakse Excelisse või pdf'i.
Eesti suurima kasutajate arvuga arenguvestluste tarkvara

Ülevaade PlanPro vestluste ja personalihindamise mooduli võimalustest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Piiramatu arv küsimustikke.
 • + Erinevad küsimustiku mallid ja töövood.
 • + Kõikvõimalikud küsimuste tüübid ja nende kombinatsioonid.
 • + Abitekstide ja juhiste lisamine küsimuste juurde.
 • + Piltide, videote ja linkide lisamine küsimustikku.
 • + Küsimustikud mitmel lehel.
 • + Küsimustepõhised õigused (juht, töötaja, mõlemad).
 • + Küsimusele vastamise kohustuslikkuse määramine.
 • + Kompetentside hindamine (üld- ja kutsespetsiifilised kompetentsid).
 • + Küsimustike väljasaatmine osakondadele või üksikutele töötajatele.
 • + Küsimustikule täitmise tähtaja määramine.
 • + Küsimustikule teavitusteksti kirjutamine.
 • + Juhtidel võimalus vestluste läbiviimised edasi delegeerida.
 • + Küsimustiku avamine e-mailist või PlanPro keskkonnas.
 • + Aktiivsuslogi kõigist vestlustega seotud toimingutest.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Eelmise perioodi eesmärkide hindamine vestluse vormil.
 • + Kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • + Läbitud koolitustele tagasiside andmine vestluse vormil.
 • + Vastuste automaatsalvestus.
 • + Küsimustiku edasi-tagasi saatmine töötaja ja juhi vahel.
 • + Kinnitatud küsimustiku vastamiseks avamine töötajale või juhile.
 • + Küsimustiku salvestamine pdf’i.
 • + Ülevaade küsimustike täitmise staatustest.
 • + Tulemuste kuvamine graafikuna.
 • + Raportite koostamine, rakendades erinevaid filtreid.
 • + Raportite Excelisse eksportimine.
 • + Küsimustike arhiveerimine.
 • + Eelnevate aastate vestluste (nt pdf, DigiDoc) importimine süsteemi.
 • + Ligipääs lahkunud töötajate küsimustikele.
 • + Automaatne struktuur ja kasutajad AD või Office 365 liidese kaudu.
 • + Sisselogimine kasutajanime/parooli, ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • + Äritaseme turvalisus (OWASP sertifikaat).
PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.