PlanPro on töövahend erinevate personalivestuste läbiviimiseks, näiteks arenguvestlus, tulemusvestlus, katseaja lõpu vestlus, lahkumisintervjuu, uue töötaja sisseelamisprogramm, tagasiside hindamine jm. Iga vestluse tüübi jaoks on olemas sobiv töövoog ning Sina saad oma ankeedis küsida neid küsimusi, mis just Sinu organisatsiooni puhul on olulised.

Organisatsiooni hierarhiline struktuur moodustub AD-liidese abil automaatselt ning iga arenguvestlust või tagasisidehindamist alustades on juba vaikimisi paigas rollid, kes on juht või kes on hinnatav  ning sellest tulenevalt ka küsimustike täitmise ja raportite võtmise õigused.

Arenguvestlused

Vii läbi vestlusi kas kord aastas või sellise regulaarsusega nagu soovid, nt aastavestlus, kvartalivestlus, hindamisvestlus, koostöövestlus, tulemusvestlus jne. Erinevatele osakondadele või töötajatele saab välja saata ka hoopis erinevate küsimustega ankeete. Lisaks saad valida, kas küsimustiku täitmist alustab esimesena töötaja või juht. Vaikimisi on vestlejaks alati töötaja vahetu juht, kuid vajadusel saab vestluse läbiviimise edasi delegeerida. Mustandi salastatus tagab, et teine pool ei näe sisu enne, kui talle on vestlus edastatud.

arenguvestlus, aastavestlus, tulemuste hindamine
Kompetentside hindamine PlanPro abil ja tulemuste kuvamine graafikuna.

Kompetentside hindamine

Töötajate kompetentside hindamine annab väärtuslikku infot tööalase edukuse prognoosimiseks. Hindamine võib toimuda ettevõtte üldkompetentside ja erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse aastavestluse käigus või 360/270 kraadi tagasisidena. Hindamiseks saab kasutada nii erinevaid skaalasid, tasemeid kui ka anda võimalus vabade kommentaaride kirjutamiseks.

Eesmärgistamine ja tulemusjuhtimine

Arenguvestlused on võimalik siduda töötaja isikliku tööplaaniga PlanPro projektijuhtimise moodulis. Vestluse vormil saab kuvada töötaja eelmise perioodi tegevusi ja eesmärke ning järgmist perioodi planeerides lähevad kokkulepitud eesmärgid automaatselt töötaja järgmise aasta tööplaani.
tulemusjuhtimine, eesmärkide seadmine, arenguvestlus
270 või 360 kraadi tagasiside, arenguvestlus

360 või 270 kraadi tagasiside

360 või 270 kraadi tagasisideküsimustik võimaldab struktureeritud vormis saada töötaja tööalase käitumise kohta tagasisidet nii tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt. Tulemused on vaikimisi kättesaadavad hinnatavale, personalijuhile ning hinnatava otsesele juhile. Tagasiside küsimise saab läbi viia ka täielikult anonüümsena, mis tähendab, et ka personalitöötajal puudub hilisem ligipääs infole, kes täpselt millise hinnangu andis või kommentaari kirjutas.

Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

Tavaliselt tehakse arenguvestluste käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed on võimalik automaatselt kuvada vestluse vormidel).
Lisaks kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku uued koolituse soovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva aasta koolitusplaani koostamisel.
koolitusplaan ja töötaja arenguvajadused
arenguvestluste tarkvara

Raportid ja analüüs

Kiire ülevaade kogu arenguvestluste protsessist: kui kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Kogu info on visuaalselt hästi välja toodud graafikuna. Kõikidest andmetest saab hetkega genereerida soovitud parameetrite alusel aruandeid, mida kuvatakse ekraanil ning soovi korral salvestatakse Excelisse.

Ülevaade PlanPro personalihindamise mooduli funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Piiramatu arv küsimustikke.
 • + Erinevad küsimustiku mallid ja töövood.
 • + Kõikvõimalikud küsimuste tüübid ja nende kombinatsioonid.
 • + Abitekstide ja juhiste lisamine küsimuste juurde.
 • + Piltide, videote ja linkide lisamine küsimustikku.
 • + Küsimustikud mitmel lehel.
 • + Küsimustepõhised õigused (juht, töötaja, mõlemad).
 • + Küsimusele vastamise kohustuslikkuse määramine.
 • + Kompetentside hindamine (üld- ja kutsespetsiifilised kompetentsid).
 • + Küsimustike väljasaatmine osakondadele või üksikutele töötajatele.
 • + Küsimustikule täitmise tähtaja määramine.
 • + Juhtidel võimalus vestluste läbiviimised edasi delegeerida.
 • + Küsimustiku avamine e-mailist või PlanPro keskkonnas.
 • + Aktiivsuslogi kõigist vestlustega seotud toimingutest.
 • + Eelmise perioodi eesmärkide kuvamine vestluse vormil.
 • + Kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • + Vastuste automaatsalvestus.
 • + Küsimustiku edasi-tagasi saatmine töötaja ja juhi vahel.
 • + Kinnitatud küsimustiku vastamiseks avamine töötajale või juhile.
 • + Küsimustiku salvestamine pdf’i.
 • + Ülevaade küsimustike täitmise staatustest.
 • + Tulemuste kuvamine graafikuna.
 • + Raportite koostamine, rakendades erinevaid filtreid.
 • + Raportite Excelisse eksportimine.
 • + Küsimustike arhiveerimine.
 • + Ligipääs varasemate aastate ja lahkunud töötajate küsimustikele.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Automaatne struktuur ja kasutajad AD-liidese kaudu.
 • + Sisselogimine ka ID-kaardi ja mobiil-IDga.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Projektijuhtimine
Tööaja planeerimine
Aruanded