Blogi

Rahandusministeerium soovitab ühtse planeerimiskeskkonnana võtta kasutusele PlanPro

Mõistliku ja tõhusa riigivalitsemise aluseks on korralik planeerimine ning läbipaistvus. Rahandusministeerium avaldas oma Riigireformi alamlehel analüüsidokumendi, mis keskendub riigivalitsemise edasistele suundadele ja väljakutsetele. Üheks teemaks on sisebürokraatia vähendamine ja erinevate valitsemisala asutuste vaheline parem koostöö. Neis ministeeriumites ja valitsemisala asutustes, kus on juurutatud PlanPro tarkvara, on parem ülevaade valitsemisala tegevustest ja teenustest ühe tervikuna, samuti eesmärkide täitmisest.

Meedias on peamiselt rõhutatud riigireformi kui riigiasutuste ja teenuste konsolideerimise ning avaliku sektori kulutuste kärpimise projekti, kuid selle tegelik ulatus on märksa laiem. Eesti on küll liikunud tegevuspõhisele eelarvestamisele ning korrastanud riigi strateegilist planeerimist, kuid erinevaid strateegilisi dokumente, tegevuskavasid ja mõõdikuid on jätkuvalt palju. Erinevad ministeeriumid peavad esitama dubleerivaid aruandeid ning koondraporti kokkupanemiseks info ühtlustamine nõuab ametnikelt palju käsitööd

Rahandusministeerium toob oma analüüsidokumendis välja kitsaskoha, et asutused kasutavad erinevaid planeerimisplatvorme nagu PlanPro, SharePoint, Jira või teisi tööülesandeid sisaldavaid lahendusi. Samuti on endiselt kasutusel planeerimiseks Excel ja tavalised tekstidokukmendid, mis ei võimalda tegevuste omavaheliste seoste loomist. Selline killustatud lähenemine muudab nii planeerimise kui ka hilisema tööplaani tegevuste koordineerimise ning tulemuslikkusest ülevaate saamise keeruliseks. 

Neis ministeeriumites ja valitsemisala asutustes, kus on juurutatud PlanPro tarkvara, mis toetab teenuspõhist juhtimist ja võimaldab programmi strateegia kaudu näha kogu valitsemisala TERE (tegevuspõhine riigieelarve) teenuseid ja tegevusi tervikuna, on ka parem ülevaade tegevuste omavahelistest seostest ja prioriteetidest. Eeskujuliku näitena võib tuua Kliimaministeeriumi valitsemisala, kus on PlanPro rakendatud maksimaalselt: siin koostatakse valitsemisala üleselt nii eelarvet, planeeritakse hankeid ja uuringuid, hallatakse projekte, hinnatakse riske kui ka viiakse läbi arengu- ja tulemusvestlusi (loe lähemalt kliendi kogemusloost).

Riigireformi analüüs rõhutab vajadust võtta kasutusele tõhusam ja läbipaistvam planeerimiskeskkond (nt PlanPro või mõni alternatiiv), mis toetaks riigi strateegiliste eesmärkide saavutamist ja teenuspõhist juhtimist.

Selline lahendus on PlanPro tarkvara kujul juba olemas ning oma kasu tõestanud. Mõistlik on uurida võimalusi rakendamaks PlanPro tarkvara sarnastel alustel erinevates valitsemisalades ühtse planeerimise ja tegevuskavade elluviimise keskkonnana ning võtta see kasutusele riigivalitsemise tervikvaates, et paremini koordineerida ja jälgida eesmärkide saavutamist üle riigi.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tutvustavat demo.

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: