Arenguvestlused ja personalivestlused

Arenguvestlused PlanPro tarkvaras: vähendage administreerimisele kuluvat aega. Muutke protsess lihtsamaks nii töötajate, juhtide kui personalitöötajate jaoks.

PlanPro on paindlik ja paljude võimalustega tööriist erinevate personalivestluste ja tagasisideküsitluste läbiviimiseks. Lisaks arenguvestlustele saab tarkvara abil läbi viia ka tulemusvestlusi, katseaja lõpu vestlusi, lahkumisintervjuusid, teostada kompetentside hindamist, 360-kraadi tagasiside uuringuid ja töötajate rahuloluküsitlusi. Sina saad oma ankeedis küsida neid küsimusi, mis just Sinu organisatsiooni puhul on olulised. Soovi korral saad ammutada inspiratsiooni erinevatest näidisküsimustikest. Tarkvara juurutamise käigus aitame Sind vestluse vormi ettevalmistamise juures.

Arenguvestlused

Viige töötaja ja juhi vahel toimuvad arenguvestlused läbi just selliste küsimustega ankeediga nagu teie oma organisatsioonis vajalikuks peate. Lisaks saate otsustada, kas küsimustiku täitmist alustab esimesena töötaja või tema vahetu juht. Vajadusel saab juht vestluse läbiviimise ka edasi delegeerida. Mustandi salastatus tagab, et teine pool ei näe sisu enne, kui talle on vestlus edastatud.

Arenguvestluse võid nimetada soovi korral tulemusvestlusteks või koostöövestlusteks, sest vormi saad üles ehitada selliselt nagu soovi on.

Arenguvestluse vormi küsimustiku näidis - PlanPro
Diagrammil kuvatakse on töötaja ja tema juhi hinnangud kompetentside lõikes.

Kompetentside hindamine

Hindamine võib toimuda nii üldiste kompetentside kui ka erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kutsespetsiifiliste kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse arenguvestluse käigus või 360/270-kraadi tagasisidena. Kasutada saab erinevaid skaalasid ning anda võimalus vabade kommentaaride kirjutamiseks.

Eesmärgistamine ja tulemuste juhtimine

Tulemusperioodi algul lepivad töötaja ja juht kokku töötaja tegevuseesmärgid ja oodatavad tulemused. Kokkulepitud tegevustest tekib töötaja isiklik tööplaan. Tulemusperioodi lõpus toimub tulemuste analüüs ja hindamine vestluse vormil kokkulepitud mõõdikuid kasutades.
Oluline on viia organisatsiooni strateegilised eesmärgid töötajateni - PlanPro võimaldab iga tegevuse juures ka näidata, millise organisatsiooni eesmärgi täitmisesse antud tegevus panustab.
360-kraadi tagasiside visualiseeritud kokkuvõte - PlanPro

360-kraadi tagasiside

360-kraadi tagasiside

Töötulemuste ja tööalase käitumise kohta kogutakse tagasisidet nii töötajalt endalt, tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt. Uuringu tulemusena saab töötaja individuaalse kokkuvõtva raporti, mis toob välja erinevused selle vahel, kuidas ta end ise näeb ja kuidas näevad teda teised ning seda saab kasutada individuaalse arengukava koostamise sisendina.

Arenguvestlused: arendus- ja koolitusvajadus

Tavaliselt tehakse arenguvestluste käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed on võimalik automaatselt kuvada vestluse vormidel). Korrektne arendusvajaduste tuvastamine väga tähtis komponent arendus- ja koolitustegevuste planeerimisel.
Arenguvestluste käigus kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku uued koolituse soovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva aasta koolitusplaani koostamisele. See annab võimaluse koondada kõik samade koolitusvajadustega töötajaid ja võib-olla nii mõnedki koolitused saab korraldada ettevõtte üleselt.
koolitusplaan ja töötaja arenguvajadused
Rahulolu uuringu visualiseeritud kokkuvõtte näidis - PlanPro

Rahulolu uuringud jm küsitlused

Rahulolu-uuringud, lahkumisküsitlused jm online küsitlused

PlanPro vestluste moodulis saab edukalt läbi viia ka erinevaid küsitlusi, näiteks töötajate pühendumuse ja rahulolu uuringud, teostada psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamist, korraldada aasta töötaja valimisi, koguda töölt lahkujatelt tagasisidet jne.

Arenguvestlused: ülevaade ja raportid

Kõikide töötajate erinevate aastate vestluste vormid asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. Nii juhil kui personalijuhil on kiire ülevaade kogu arenguvestluste protsessist: kui kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Personalijuhil on kõigi töötajate koolitusvajadused, karjäärisoovid või tulemustasu otsused paari kliki kaugusel. Tulemuste koondi saab välja võtta ka Excelisse.
PlanPro arenguvestluste tarkvara
 • Tarkvara on Eestis laialt kasutusel

PlanPro on välja töötatud Eestis paljude personalijuhtide kaasabil ning selle kasutamise loogika põhineb pikaajalisel töötulemuste hindamise ja arenguvestluste läbiviimise kogemusel.

Tutvu kogemuslugudega SIIN.

 

 • Tarkvara on kiiresti juurutatav

Kasutajad tulevad süsteemi Active Directory või Office 365 liidese abil automaatselt ning iga arenguvestlust või tagasisideküsitlust alustades on juba olemas rollid, kes on juht või kes on hinnatav.

Loe juurutamisest lähemalt SIIT.

 • Tarkvara arendatakse kogu aeg edasi

Meiega saate olla kindlad, et tarkvara areneb ja täieneb pidevalt, sest sellel on väga palju kasutajaid. Koos hooldusteenusega saate kliendina meilt kasutajatoe ning regulaarsed versiooniuuendused.

Versiooniuuenduste info leiad SIIT.

Ülevaade võimalustest: arenguvestlused PlanPro vestluste moodulis

 • Piiramatu arv küsimustikke.
 • Erinevad töövood.
 • Kõikvõimalikud küsimuste tüübid ja nende kombinatsioonid.
 • Juhiste, piltide, videote ja linkide lisamine küsimustikku.
 • Vastamise kohustuslikkus ja õigused (juht, töötaja, mõlemad).
 • Väljasaatmine osakondadele või üksikutele töötajatele.
 • Täitmise tähtaja määramine ja muutmine.
 • Küsimustikule teavitusteksti kirjutamine.
 • Juhtidel võimalus vestluste läbiviimised edasi delegeerida.
 • Kinnitatud küsimustiku vastamiseks avamine töötajale või juhile.
 • Kompetentside hindamine (üld- ja ametikohapõhised).
 • Eesmärkide täitmise hindamine.
 • Järgmiseks perioodiks eesmärkide seadmine.
 • Läbitud koolitustele tagasiside andmine.
 • Aktiivsuslogi kõigist vestlustega seotud toimingutest.
 • E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • Vastuste automaatsalvestus.
 • Ülevaade küsimustike täitmise staatusest.
 • Küsimustiku salvestamine pdf’i.
 • Raportite Excelisse eksportimine.
 • Eelnevate aastate vestluste (nt pdf, DigiDoc) importimine süsteemi.
 • Ligipääs lahkunud töötajate küsimustikele.
 • Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • Automaatne struktuur ja kasutajad AD või Office365-liidese kaudu.
 • Sisselogimine kasutajanime/parooli, ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • Äritaseme turvalisus (OWASP sertifikaat).

Soovite võimaluste kohta rohkem teada?

Efektiivsemad protsessid

9 mooduliga terviklik tarkvaralahendus aitab muuta organisatsiooni tööprotsesse kiiremaks ning läbipaistvamaks.

Väiksem ajakulu

Infosüsteem aitab vähendada administreerimisele kuluvat aega ning toetab tõhusamat koostööd ja infovahetust organisatsioonis.

Tõestatult võimekas

Lahendus on loodud koostöös Eesti tippjuhtide ja -spetsialistidega ning on kasutuses paljudes ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes.

Täiendavad võimalused

Loe lähemalt:

Tööülesannete ja projektide juhtimine
Koondage kõik tegevusplaanid, projektid, tööülesanded ühte süsteemi. Parandage organisatsioonisisest koostööd ja infovahetust.

Strateegiline juhtimine
Viige strateegilised eesmärgid iga töötajani. Sõlmige tulemuskokkulepped. Mõõtke edusamme ja tunnustage.

Riskijuhtimine
Tuvastage, kategoriseerige ja hinnake riske. Kavandage maandamistegevused ja jälgige nende elluviimist.

Tööaja planeerimine ja mõõtmine
Saage ülevaade planeeritud ja tegelikult kulunud tööajast töötajate tööülesannete ja protsesside lõikes.

Eelarve koostamine
Muutke eelarve koostamine teiste planeerimisprotsesside osaks. Säästke end tabelipõhiste eelarvete kokkupanemise kaosest.

PlanPro juhtimistarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.
Tutvu lähemalt: paketid ja hinnad.

PlanPro moodulid: arenguvestlused, projektijuhtimine, strateegiline juhtimine, riskijuhtimine ja palju muud