PlanPro tarkvara on paindlik töövahend erinevate personalivestluste ja tagasisideküsitluste läbiviimiseks, nt arenguvestlus, katseaja lõpu vestlus, uue töötaja sisseelamisprogramm, lahkumisintervjuu, 360- kraadi meetodil kompetentside hindamine, töötajate rahulolu-uuring jne. Iga vestluse tüübi jaoks on olemas sobiv töövoog ning Sina saad oma ankeedis küsida neid küsimusi, mis just Sinu organisatsiooni puhul on olulised. Tarkvara juurutamise käigus aitame Sind vestluse vormi ettevalmistamise juures. Soovi korral saad ammutada inspiratsiooni erinevatest näidisküsimustikest.
 • Tarkvara on Eestis arendatud ja laialt kasutusel

Tarkvara on välja töötatud Eestis paljude personalijuhtide kaasabil ning selle kasutamise loogika põhineb pikaajalisel töötulemuste hindamise ja arenguvestluste läbiviimise kogemusel.

 

 • Tarkvara on kiiresti kasutusele võetav

Kasutajad tulevad süsteemi Active Directory või Office 365 liidese abil automaatselt ning iga arenguvestlust või tagasisideküsitlust alustades on juba olemas rollid, kes on juht või kes on hinnatav.

 • Tarkvara areneb kogu aeg edasi

Meiega saate olla kindlad, et tarkvara areneb ja täieneb pidevalt, sest sellel on väga palju kasutajaid. Koos hooldusteenusega saate kliendina meilt kasutajatoe ning regulaarsed versiooniuuendused.

Arenguvestlused

Töötaja ja juhi vahel toimuvateks vestlusteks võite koostada just selliste küsimustega ankeedi nagu teie oma organisatsioonis vajalikuks peate. Lisaks saate valida, kas küsimustiku täitmist alustab esimesena töötaja või tema vahetu juht. Vajadusel saab juht vestluse läbiviimise ka edasi delegeerida. Mustandi salastatus tagab, et teine pool ei näe sisu enne, kui talle on vestlus edastatud.

   Arenguvestluse küsimustik (näidis)

Kompetentside hindamine

Hindamine võib toimuda nii üldiste kompetentside kui ka erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kutsespetsiifiliste kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse aastavestluse käigus või 360/270-kraadi tagasisidena. Hindamiseks saab kasutada nii erinevaid skaalasid ja tasemeid ning anda võimalus vabade kommentaaride kirjutamiseks.

Eesmärgistamine ja tulemuste juhtimine

Tulemusperioodi algul lepivad töötaja ja juht kokku töötaja tegevuseesmärgid ja oodatavad tulemused. Kokkulepitud tegevustest tekib töötaja isiklik tööplaan. Tulemusperioodi lõpus toimub tulemuste analüüs ja hindamine vestluse vormil kokkulepitud mõõdikuid kasutades.
Oluline on viia organisatsiooni strateegilised eesmärgid töötajateni - PlanPro võimaldab iga tegevuse juures ka näidata, millise organisatsiooni eesmärgi täitmisesse antud tegevus panustab.

360-kraadi tagasiside

360-kraadi tagasiside

360-kraadi küsitluse käigus kogutakse töötulemuste ja tööalase käitumise kohta tagasisidet nii töötajalt endalt, tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt. Tagasiside kogumiseks kasutatakse tellija juhtide kompetentsimudelit või tegevusnäitajaid. Uuringu tulemusena saab töötaja individuaalse kokkuvõtva raporti, mis toob välja erinevused selle vahel, kuidas ta end ise näeb ja kuidas näevad teda teised ning seda saab kasutada individuaalse arengukava koostamise sisendina.

Arendus- ja koolitusvajadus

Tavaliselt tehakse arenguvestluste käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed on võimalik automaatselt kuvada vestluse vormidel).
Samuti kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku uued koolituse soovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva aasta koolitusplaani koostamisele.
koolitusplaan ja töötaja arenguvajadused
küsitlused ja uuringud

Rahulolu uuringud jm küsitlused

Rahulolu-uuringud ja online küsitlused

PlanPro vestluste moodulis saab edukalt läbi viia ka erinevaid küsitlusi, näiteks personali pühendumuse ja rahulolu uuringud, kliendirahulolu uuringud, teostada psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamist, korraldada aasta töötaja valimisi jne.
Soovi korral aitame uuringu ankeedi väljatöötamisel, kaasates väliseid partnereid ning tulemuste statistilisel analüüsimisel ja visualiseerimisel.

Ülevaade ja raportid

Kõikide töötajate erinevate aastate vestluste vormid asuvad ühes kohas ja on lihtsalt leitavad. Nii juhil kui personalijuhil on kiire ülevaade kogu arenguvestluste protsessist: kui kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Mugav aruandlus – personalijuhil on kõigi töötajate koolitusvajadused, karjäärisoovid või tulemustasu otsused paari kliki kaugusel. Tulemuste koondi saab välja võtta ka Excelisse.
Eesti suurima kasutajate arvuga arenguvestluste tarkvara

Ülevaade PlanPro vestluste ja personalihindamise mooduli võimalustest

 • Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • Piiramatu arv küsimustikke.
 • Erinevad küsimustiku mallid ja töövood.
 • Kõikvõimalikud küsimuste tüübid ja nende kombinatsioonid.
 • Abitekstide ja juhiste lisamine küsimuste juurde.
 • Piltide, videote ja linkide lisamine küsimustikku.
 • Küsimustikud mitmel lehel.
 • Küsimustepõhised õigused (juht, töötaja, mõlemad).
 • Küsimusele vastamise kohustuslikkuse määramine.
 • Kompetentside hindamine (üld- ja kutsespetsiifilised kompetentsid).
 • Küsimustike väljasaatmine osakondadele või üksikutele töötajatele.
 • Küsimustikule täitmise tähtaja määramine.
 • Küsimustikule teavitusteksti kirjutamine.
 • Juhtidel võimalus vestluste läbiviimised edasi delegeerida.
 • Küsimustiku avamine e-mailist või PlanPro keskkonnas.
 • Aktiivsuslogi kõigist vestlustega seotud toimingutest.
 • E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • Eelmise perioodi eesmärkide hindamine vestluse vormil.
 • Kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • Läbitud koolitustele tagasiside andmine vestluse vormil.
 • Vastuste automaatsalvestus.
 • Küsimustiku edasi-tagasi saatmine töötaja ja juhi vahel.
 • Kinnitatud küsimustiku vastamiseks avamine töötajale või juhile.
 • Küsimustiku salvestamine pdf’i.
 • Ülevaade küsimustike täitmise staatustest.
 • Tagasisidehindamiste tulemuste kuvamine graafikuna.
 • Raportite koostamine, rakendades erinevaid filtreid.
 • Raportite Excelisse eksportimine.
 • Küsimustike arhiveerimine.
 • Eelnevate aastate vestluste (nt pdf, DigiDoc) importimine süsteemi.
 • Ligipääs lahkunud töötajate küsimustikele.
 • Automaatne struktuur ja kasutajad AD või Office365-liidese kaudu.
 • Sisselogimine kasutajanime/parooli, ID-kaardi või mobiil-IDga.
 • Äritaseme turvalisus (OWASP sertifikaat).
PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Projektijuhtimine
Tööaja planeerimine
Eelarve koostamine