Blogi

PlanPro versiooniuuendus 9.1.2: uued vestluste töövood; eelarvekontode automaatsed seosed ja valemid

Käesolevas versiooniuuenduses on klientide vajadustest lähtuvalt lisandunud vestluste moodulisse mõned uued töövood ning paindlikumad võimalused asutusteüleste personalivestluste läbiviimiseks. Lisaks on tehtud kasutajamugavust silmas pidades tarkvaras läbivalt erinevaid täiendusi.

Personalivestluste pidamine, kui töötaja ja juht on erinevates asutustes

Vestluste moodulisse on lisandunud võimalus, et samas installatsioonis saab vestlusi läbi viia erinevate asutuste töötajate ja juhtide vahel. Nii on võimalik korraldada keskselt rahulolu-uuringuid, tagasisidehindamis jm küsitlusi. Arenguvestlusi saab seega pidada PlanPros nii, et töötaja töötaab ühes ja isik, kes temaga vestlust läbi viib, hoopis teises asutuses.

Vestluse vorm - täielikult uuenenud töötaja isiklikud eesmärgid

Vestluse vormi nn automaatsete tööplaaniga seotud järgmise perioodi eesmärkide seadmise küsimus on saanud uue disaini. Seni kasutusel olnud tabel on asendatud värskema ja kaasagsema väljanägemisega. Plokkidesse paigutatud tegevused arvestavad paremini kõigi viimase aasta jooksul lisandunud võimalustega erinevaid andmevälju kuvada ja kasutada. Nii näiteks on nüüd töötajale paremini välja kuvatud tegevuse seos strateegilise eesmärgiga ning oodatava tulemuse kirjutamiseks on rohkem ruumi.

Lisandunud on personaalne tegevuse osakaalu väli, mida saab kasutada vestlustes eesmärgistamisel ning mis aitab teostada töötulemuste läbipaistvamat kaalutud hindamist. Osakaalu vajavad organisatsioonid, kes on juba rakendanud või rakendamas töötulemuste hindamist täpsemaks töötajate tööpanuse ehk tegevuste/eesmärkide täitmise mõõtmiseks. Arenguvestluse käigus lepivad töötaja ja juht tavaliselt kokku terve rea eesmärke järgmiseks perioodiks. Ilmselgelt mõni eesmärk on töötaja jaoks olulisem (kuhu ta peab rohkem oma aega panustama), mõni vähem aega nõudev või ettevõtte jaoks vähem tähtis. Seetõttu on vajadus iga eesmärgi juures määratleda ka osakaal. Osakaalu saab sisestada nii tegevuskaardil kui vestluse vormil järgmise perioodi eesmärkide seadmise juures, väli “lukustub” peale eesmärgi kinnitamist. Osakaal on personaalne ehk sama tegevuse puhul võib erinevatel töötajatel olla erinev osakaal. Eelmise perioodi eesmärke üle vaadates analüüsitakse, kas ja kuidas need on täidetud, siin saab nii üksikute eesmärkide kui kõigi eesmärkide koondina lasta süsteemil välja arvutada kaalutud täitmise. Kui näiteks suurema osakaaluga eesmärk on jäänud üldse täitmata, aga väikse osakaaluga eesmärk täidetud, siis ei pruugi töötaja tulemustasu saada, sest oluline töö jäi ju tegemata.

Uudse võimalusena saavad tööplaani mooduli kasutajad otse vestluse vormil järgmise perioodi eesmärke seades siduda töötaja juba tööplaanis olemas olevate tegevustega. Seostamisel lisatakse töötaja tegevuse kaastäitjaks ning lisatakse seos arenguvestlusega. Mõte on selles, et alles siis, kui tööplaanis sobivat tegevust ei leidu, lisataks uus tegevus.

Otse vestluse vormil loodavale järgmise perioodi eesmärgile (tegevusele) saab valida, millise tööplaanis oleva peategevuse alla see kuulub. Teisisõnu, eesmärgi saab paigutada teise tööplaani tegevuse alla ilma, et selleks peaks tööplaani vaatesse minema ja tegevuse soovitud kohta lohistama.

NB! Kõik eelpool toodud täiendused on võimalik kasutusele võtta (välja arvatud uus disain, mis rakendub automaatselt kõigile), kuid alati jääb ka võimalus jätkata nagu seni, ilma uuendusteta.

Vestluste moodulis uued töövood

Klientide personalivestluste läbiviimise protsesside spetsiifikast lähtuvalt oleme lisanud juurde kaks uut töövoogu, mõlemas on lisaks töötajale ja juhile võimalik valida veel kolmas osapool.

Sisseelamisvestluses kaasatakse töötajale juhendaja, kes kas ise või koos juhi/vestlejaga annab töötajale eesmärgid sisseelamisperioodiks ning peale perioodi lõppu saab vaadata üle, kuidas eesmärkide täitmine on õnnestunud ning sõlmib töötajaga kokkulepped edasiseks. Milline osa on selles vestluse töövoos täpsemalt juhil/vestlejal ja milline juhendajal, ei ole PlanPros rangelt paika pandud, vaid seda saab vormi koostamisel paindlikult määrata küsimustele vastamise õiguste andmise kaudu.

Hindamisvestluses määrab juht/vestleja kolmandaks osapooleks hindaja, kes võib olla nii kolleeg samast osakonnast kui ka hoopis väljastpoolt organisatsiooni. Nagu tavalise arenguvestluse puhulgi liigub vestlus töötaja ja vestleja vahel, kuid protsessi kestel saab sõna sekka öelda ka mõni teine töötajaga tööalaselt lähedalt kokku puutuv isik, sealjuures puudub tal aga võimalus teiste osapoolte antud vastuseid näha.

Uued diagrammid ja täiendused tagasisidehindamise kokkuvõtte raportis

Vestluste kokkuvõttes saab nüüd 360-kraadi tagasisidehindamise käigus töösooritusele antud tulemusi kuvada uuel diagrammil – spidomeetril. Spidomeetril tuleb visuaalselt hästi selgelt välja nii hinnatud töötaja tulemus kui ka võrdlus kõigi teiste hinnatud töötajate tulemusega.

Kompetentsidele antud hinnangute presenteerimiseks on lisavõimalusena kõigi hinnatavate keskmist ja hinnatava keskmist võimalik kuvada radar-diagrammil.

Hinnatav saab nüüd vaadata, kas temale antud hinnangud on alla või üle keskmise ehk kuvatakse võrdlusbaas: diagrammi all andmetabelis on toodud lisaks hinnangute keskmisele ka kõigi hinnatute keskmine. Lisaks on näha, mitu hindajat antud hindamises osales.

Eelarve moodulis kontode automaatne seostamine ja valemid

Eelarve moodulisse on arendatud kontodele automaatsetne seostamise, valemite lisamise ja arvutamise funktsionaalsus, mis lihtsustab andmete sissekandmist ja ellimineerib võimalikke eksimusi erinevate käibemaksu variantide, erisoodustuste jm erisuste puhul. Kontodele saab määrata muutujaid ja neid muutujaid valemites defineerida. Ühe valemiga võib olla seotud ka rohkem kui kaks kontot. Sealjuures saab määrata, milline valem toimib vaikimisi. Näiteks tegevuskaardil üht eelarvekontot valides lisatakse automaatselt ka teised kontod, ning ühes kohas summat sisestades toimub ülejäänud seotud kontodel vastavalt valemile arvutamine automaatselt.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine ja arenguvestlused uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: