Blogi

PlanPro versiooniuuendus 9.3.1: uuenenud tegevuste grupeerimine; täiendatud tegevuse ja strateegia, mõõdikute, tegevuskava, riskide vastastikuste seoste loomist ja kuvamist

Alates aasta algusest on PlanPro tarkvarasse lisandunud mitmeid uuendusi ja täiendusi. Arendusi tehes arvestame keskmise ja suuremate organisatsioonide eripära, andmete rohkuse ja keerukusega – soovime, et PlanPro aitaks kasutajaid nii osakondade kui partnerorganisatsioonide vahelisel koostööl kui ka ühiste eesmärkide saavutamisel.

Allpool on toodud lühikokkuvõte uuendustest, mis jooksvate versiooniuuenduste käigus meie klientidele on kättesaadavaks saanud.

Tegevuste vaated

 • Tegevuste nimekirjavaates on võimalik nüüd kuvada eraldi veergudes tegevuste seoseid strateegia, tegevuskava, partneri ja riskiga ning näha, kas tegevusele on lisatud faile.
 • Tegevuste grupeerimine nimekirjavaates toimub nüüd uutmoodi ning tulemusi kuvatakse puu kujul hierarhiana. See võimaldab täiuslikumat ülevaadet tegevuse panustamisest nt strateegilistesse eesmärkidesse või tegevuskavades asuvatesse teenustesse. Grupeerida saab nii tegevuse seoste (strateegia, riskid, tegevuskavad, partnerid, eelarve, finantsallikas) kui ka vastutaja, tüübi, staatuse, prioriteedi ja hinnangu alusel. Seoste aknaid saab avada otse tegevuste grupeeritud vaatest (vastavate õiguste olemasolul).
 • Projektist (tegevused koos alamtegevustega) koopiat tahes arvestatakse ka tegevuste omavahelisi seoseid, mis on paika pandud Gantti vaates, ja arvutatakse tegevuste omavahelised sõltuvused ja alamtegevuse kuupäevad ümber lähtudes koopia tegemise hetkest.
 • Gantti graafiku vaates on lisatud võimalus valida, kas tegevust saab planeerida vaid tööpäevadele või lisaks tööpäevadele ka nädalavahetusele.
 • Nüüd on tahvelvaates iga tegevuse juures hästi näha ka värviliselt tegevuse tüüp ja vastutaja.
 • Tegevuste nimekirjavaates “Näita kõik” nupul klikkides tegevuste hierarhia avatakse nüüd ühe astme kaupa. Üks klikk avab ühe taseme, kaks klikki kaks taset jne.
 • Ajaperioodi filtrisse on lisandunud valikud 1, 7 ja viimase 30 päeva jooksul muudetud tegevuste kuvamiseks.
 • Isiklikke tegevusi (personal tüüp) kuvatakse nüüd lisaks vastutajale ka teistele selle tegevuse juurde lisatud kaastäitjatele.

Tegevuskaardi vorm

 • Meeskonnaliikmed kuvatakse grupeerituna struktuuriüksuste kaupa. See võimaldab ka paremini organisatsiooniüleste projektide puhul eristada, kus osakonnast keegi on ning sealhulgas näha, kui tegemist on töötajaga partnerasutusest.
 • Tegevuse kõiki seoseid ehk seoseid strateegia, riskide ja tegevuskavadega näidatakse hierarhilise puuna.
 • Tegevust saab nüüd lisaks seostada struktuuriüksusega.
 • Tegevuskaardil täitmise sissekirjete juures kuvatakse nüüd lisaks sissekande lisamise kuupäevale ja kasutaja nimele ka muutmise kuupäeva.
 • Täitmisraportid on grupeeritud täitmise tüübi alusel. See võimaldab teistest eristada tegevuse põhiandmete hulka kuuluvaid sissekandeid (nt kirjeldus, oodatav tulemus ja üldkokkuvõte) jooksvatest kommentaaridest ja seirearuannetest. Samuti on lisatud tüübi filter.
 • Muudetud tegevuse etappide kuvamise ja muutmise loogikat. Igale tegevuse etappidele saab määrata vastutaja tegevustega seotud kaastäitjate hulgast. Etapi tähtaja teavitusmeil saadetakse vaid tegevuse eest vastutajale ja etapi vastutajale. Kui etapile vastutajat pole määratud, siis saadetakse tähtaja e-mail kõikidele tegevusega seotud meeskonnaliikmetele.
 • Tegevuse tüübi, staatuse, täitmisraportite kirjeldusi jm abitekste kuvatakse küsimärgile hiirega peale minnes.

Mõõdikute moodul

 • Kasutaja saab valida, kas soovib näha mõõdikuid tavalise loeteluna või grupeerituna mõõdiku tüübi, staatuse, seotud tegevuskava, strateegia ja tegevuste järgi. PlanPro jätab kasutaja eelistuse meelde ning sama grupeeringu alusel kuvatakse seejärel mõõdikuid erinevates vaadetes.
 • Mõõdiku vormile on lisatud uued andmeväljad: kood, kirjeldus, andmeallikas, määramise dokument ja metoodika /valem. Saab valida kaastäitjad ja vastutaja ning määrata rollid.
 • Mõõdiku sihtasemele saab kas sisestada konkreetse numbrilise väärtuse või määrata suunda: kas sihttase on võrreldes baastasemega samal tasemel, kasvab, ei vähene, väheneb või ei suurene. Kuni valikut ei ole tehtud, kuvatakse arvväärtust vaikevalikuna.
 • Igale mõõdikule lisatud muudatuse logi, kus on võimalik vaadata, kes millal millise muudatuse tegi.
 • Mõõdikule planeeritud tase ja tegelikke seire andmeid kuvatakse alg- ja sihtaseme perioodide lõikes võrdleval joondiagrammil.

Täiendused teistes moodulites

 • Nüüd saab valida, kas riski suurust e. riski taset kuvatakse sõnaliselt või numbriliselt. Sõnalised hinnangud kuvatakse värviliselt skaalal väike, keskmine, suur, väga suur (vastab ka Eesti Infoturbestandardis (E-ITS) toodud riski maatriksile. Riski tase arvutus toimub automaatselt potentsiaalse kahju ja ohu realiseerimise tõenäolisuse alusel.
 • Kõikide moodulite täisvaadetesse lisatud automaatse numeratsiooni veerg, andmeväli tüüp (peakasutaja saab ise oma vajadustele vastavalt tüüpe luua) ja võimalus tüübi järgi filtreerimiseks. Tüübi põhiselt on võimalik soovi korral tegevuskava, partneri, strateegia ja riski puhul kasutusele võtta custom lisaandmeväljadega vorm nagu tegevuselgi.
 • Strateegilisi eesmärke ja tegevuskavasid saab nüüd vormilt otse seostada teiste eesmärkide, tegevuskavade ja riskide ning ka tegevustega. Siin kuvatakse ka juba kõiki olemasolevaid seoseid. 

Vestluste moodul

 • Sama vestluse vormi kasutades on nüüd võimalik töötajal sama perioodi jooksul pidada vestlust mitme erineva juhiga (küsimustiku väljasaatmisel toimub vestleja unikaalsuse kontroll).
 • Lisaks peakasutajale näevad visualiseeritud kokkuvõtteid vestluste tulemustest nüüd ka vestluste läbiviijad.
 • Küsimustike vormidel kuvatakse nüüd viimase lehe allosas samu nuppe nagu ülaosaski (Edasta, Kinnita jne).
 • Peakasutaja saab vajadusel juba kinnitatud lahkumisküsimustiku töötajale täitmiseks avada.
 • Loodud võimalus määrata lisaks vestluse läbiviijale täiendavad e-maili teavituse saajad, kellele saadetakse teade näiteks katseaja lõpu vestluse kinnitamise ehk lõpetamise kohta.
 • Lisatud võimalus keskmise arvutamiseks grid-tüüpi (tabel ridade lisamisega) küsimuses.
 • Küsimuste juurde lisatud abitekste kuvatakse hiirega küsimärgi peale minnes.
 • Peakasutajate jaoks tegime mugavamaks vestluse vormidele vastuste impordi seadistamise ning küsimuste valikud on viidud rippmenüüdesse.
 • Vestluse vormidele saab csv-failidest kanda infot, mida peetakse vajalikuks vormidel eeltäidetuna kuvada. Seeläbi on näiteks ka lihtne kanda enne PlanProd kasutusel olnud tarkvarast seatud eesmärke ja muid kokkuleppeid PlanProsse.

Muud täiendused

 • Oleme teinud mitmeid erinevad turvatäiendusi (karmistanud käsitsi loodud kasutajate parooli keerukuse nõudeid, peitnud sessiooni tokeni jne).
 • PlanPro keskkonda sisselogimise lehe taustapilti saab nüüd installatsiooni põhiselt määrata.
 • Täiendused kasutajakontode lukustamisel, kui kasutaja töötab mitmes asutuses või ühe installatsiooni (keskkonna) piires liigub tööle teise asutusse.
 • PlanPro võimaldab nüüd luua automaatse struktuuri hierarhia, kui Active Directorys on vastav info vajalikul kujul olemas.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine või arenguvestlused uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara demo.

Jälgi meid ka sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: