Blogi

Kestliku arengu (ESG) strateegia elluviimise ja aruandluse kohustuse aeg on kätte jõudmas

Siiani on olnud ettevõtjate jaoks ESG (environmental, social ja governance – jätkusuutlikkus ehk kestlik areng) eesmärkide seadmine ja sellest tulenev aruandlus vabatahtlik. 2023. aasta jaanuaris jõustus EL-i ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ning selle rakendamise ajakava, mis kohustab ettevõtteid raporteerima oma äritegevuse mõju keskkonnale, inimõigustele, sotsiaalsele keskkonnale ning tööeetikale.

Miks on ESG oluline?

Tegurid, mida organisatsioonid pidasid varasemalt valikuliseks, on nüüd pikaajalise edu jaoks üliolulised.  Lisaks finantseesmärkidele tuleb ettevõtetel arvesse võtta keskkonna-, sotsiaalse mõju ja juhtimisküsimusi. Ühiskonnas aktuaalsete kestliku arengu teemades kaasalöömist ootavad ka oma töötajad, kes soovivad olla osa organisatsioonist, mis on pühendunud suurema eesmärgi teenimisele.

Kuigi CSRD nõuab aruandlust, on selle tegelik eesmärk kestliku arengu põhimõtete sujuv ühendamine protsesside ja tegevustega, äriliste eesmärkide ja riskijuhtimisega. Direktiiv kohustab juhte analüüsima selliseid kestliku arenguga seotud küsimusi nagu kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja inimõigused, seostama neid oma ettevõtte riskidega ning mõjudega ühiskonnale ja keskkonnale. Samuti on oluline aspekt tagada ettevõtte juhtimises ja tegevustes läbipaistvus

Nasdaq avaldas hiljuti ka oma 2023. aasta ESG- ja kliimauuringu tulemused, milles leiti, et 45% ettevõtetest on ESGga tegelenud vähem kui kolm ning vaid 9% ettevõtetest on ESGga tegelenud enam kui viis aastat. Statistika viitab sellele, et suur osa ettevõtetest ei tegele ESG strateegiaga üldse.

Kestliku arengu eesmärkide poole liikumine ei tohiks aga olla lisakohustus, vaid osa meie igapäevastest tööülesannetest, ühtlasi vajalik samm jätkusuutlikuma tuleviku poole.

Me saame aidata. Kasutage ESG eesmärkide kiiremaks saavutamiseks tarkvaralahendust

Kindlasti ei piisa vaid kestliku arengu eesmärkide üldisest kirjeldamisest ja info hoidmisest erinevates arvutustabelites ja dokumentides, millele on ligipääs vaid valitud juhtkonna liikmetelKestliku arengu põhimõtetted tuleb integreerida tegevusprotsessidesse ja tulemusjuhtimise süsteemiKui peamised strateegilised suunad, tegevusplaan ja seireraamistik on välja töötatud, siis tuleb need ka viia töötajateni. ESG strateegia hõlmab tavaliselt nii algatusi üksikutes osakondades kui ka kogu ettevõtet puudutavaid projekte, millesse on kaasatud töötajaid erinevatest üksustest. 

ESG-projekt ei pruugi õnnestuda, kui seda ei toeta tööriist, mis struktureerib eesmärgid, tulemusnäitajad ning aitab plaane ellu viia. 

PlanPro tarkvara toetab ettevõtteid ja avaliku sektori asutusi kestliku arengu eesmärkide saavutamisel – strateegia elluviimisel, tegevusplaani rakendamisel ja seirel ning riskide haldamiselPlanPros saate määratleda konkreetsed pikaajalised eesmärgid ja alameesmärgid, panna ajateljel paika tulemusmõõdikud koos sihttasemetega ja planeerida vajalikud võtmetegevused. Eesmärkide täitmisesse saate kaasata kogu töötajaskonnaOluline on, et kõik osapooled teaksid, mis on nende panus ja mida ning mis ajaks neilt oodatakse. Kõik on koos ühes kohas, alates teie strateegilisest visioonist kuni üksikute ülesannete kontrollnimekirjadeni.

  1. Määratlege kestliku arengu fookusvaldkonnad. Fookusvaldkond on konkreetne teema, mis koondab organisatsiooni  teatud liiki eesmärgid ühe nimetuse alla. 
  2. Sõnastage strateegilised eesmärgid. Strateegiline eesmärk peab olema konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane, sellel peaks olema tähtaeg ja vastutaja.
  3. Seadke eesmärkidele mõõdikud (KPI-d). Mõõdikute abil saate veenduda, kuidas eesmärkide täitmine edeneb.  Eesmärgistamisel on oluline tuvastada nii hetkeolukord ehk baastase ja sihtväärtust kirjeldavad mõõdikud, mis võimaldaksid alameesmärkide seisu ja dünaamikat jälgida. 
  4. Pange eesmärkide elluviimiseks paika tegevuskava ja võtmetegevused koos oodatavate tulemustega. Koostage detailne rakendusplaan koos ajakava (näiteks aasta) ja raporteerimise põhimõtetega. Planeerige, juhtige ja jälgige algatusi, projekte ja tegevusi. Integreerige need eelarveprotsessidesse. Saate jagada vastutust nii organisatsiooni sees osakondade vahel ja sidusorganisatsioonidega. 
  5. Saage jooksev ülevaade, kuidas ettevõte liigub oma seatud eesmärkide suunas.
  6. Siduge eesmärgid ettevõtte tulemusjuhtimissüsteemiga. Siduge töötajate tööülesanded strateegiliste eesmärkidega, sh kestliku arengu strateegiast tulenevatega, hinnake töötajate eesmärkide täitmist tulemusvestluse vormil.
  7. Hinnake ja hallake riske ning planeerige maandamistegevusi.

PlanPro on laialdaselt kasutusel eesmärkide täitmise haldamiseks ja hindamiseks

Eesti Vabariigi valitsus viib ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ellu riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ alusel, valdkondlike arengukavade ja programmide tegevuste (tööplaanide) haldamine toimub erinevates ministeeriumite valitsemisalades PlanPro infosüsteemis. 

Tallinna linna kestliku arengu eesmärgid on kirjeldatud „Tallinn 2035“ arengustrateegias, mille rakendamiseks ja võtmeindikaatorite seireks on samuti kasutusele võetud PlanPro. 

Ka mitmed teised organisatsioonid on integreerinud ESG strateegia eesmärkide elluviimise PlanPros asuvasse tulemusjuhtimissüsteemi.

Kellele on ESG aruandlus kohustuslik?

Alates 2024 suurtele avaliku huvi üksustele, kellel on rohkem kui 500 töötajat ja kehtib praegune NFRD ehk mittefinantsilise teabe raporteerimise direktiiv (ingl k Non-Financial Reporting Directive).

Alates 2025 kõigile suurettevõtetele, kellele ei kehti hetkel NFRD ja kellele kehtib vähemalt kaks alltoodud näitajatest järgmisel kahel järjestikusel aastal: 250 või rohkem töötajat, müügitulu üle 40 MEUR, bilansimaht üle 20 MEUR.

Alates 2026 ülejäänud börsil noteeritud ettevõtetele (v.a mikroettevõtted) ning alates 2028 ettevõtetele, kellel on Euroopa Liidus vähemalt üks tütarettevõtte või filiaal üle 150 MEUR netokäibega.

Kui oled otsimas sobivat tarkvara, et oma organisatsiooni sisemiste protsesside juhtimine uuele tasemele viia, siis küsi kindlasti PlanPro tarkvara tutvustavat demo.

Jälgi meid sotsiaalmeedias:

Küsi tasuta demo!

Täitke palun kontaktivorm ning võtame teiega ühendust.

Mind huvitab: