PlanPro versiooniuuendus 9.0: uuenenud kasutajaliides, täiendused strateegia ja eelarve moodulites

Meil on hea meel teatada, et PlanPro tarkvara on uuenduste käigus saanud moodsama väljanägemise. Paari kuu jooksul testisid lahendust mitmes etapis meie erinevad kliendid ja saime hulgaliselt ettepanekud, mida võiks veel paremini teha. Vastavalt tagasisidele viidigi sisse hulk täiendusi ja parandusi ning nüüdseks on jõudnud uus kujundus kõigi klientideni.

Kasutajaliidese redisainimisel seadsime eesmärgiks säilitada seniste kasutajate harjumusi arvestava keskkonna, muutmata tarkvarale iseloomulikku struktureeritust ja navigeerimisloogikat. Oleme jätkuvalt pannud rõhku kasutusmugavusele ja intuitiivsusele, et kasutaja ei vajaks tarkvaras igapäevaste toimingute tegemiseks peale peakasutaja poolt seadistuste tegemist enam erilist väljaõpet.

 

Tegevuste selgem hierarhiline kuvamine ja tegevuskaardi ülesehitus

Suuremad sisulised muudatused uues versioonis puudutavad kasutajale tegevuste kuvamist ning tegevuskaardi ülesehitust.

  • Tegevused koos alamtegevustega on tegevuste nimekirjas visuaalselt eraldatud gruppidena, mis annab projektidest parema ülevaate.
  • Samuti värskendati välimust ikoonide laialdasema kasutuselevõtuga ja seadetes kliendi enda poolt määratavate värvitoonide lisamisega.
  • Tegevuste nimekirjas kuvatakse kasutajatele teekonda selle kohta, milliste vahemenüüga seotud tegevuste nimekirja vaates ta parasjagu on.
  • Tegevusi saab grupeerida erinevate seoste (strateegia, riskid, tegevuskavad, partnerid, eelarve, vastutaja, tüüp, staatus ja prioriteet) järgi, mis loob võimaluse kuvada näiteks kõiki osakonna tegevusi strateegiliste eesmärkide (või teiste seoste) kaupa ühes ülevaatlikus vaates.
  • Tegevusi saab nüüd vabalt järjestada, paigutades (lohistades) kirjed vastavalt soovile üksteise vahele ning järjekord salvestub läbivalt süsteemis kõigi kasutajate jaoks.
  • Oleme teinud mugavamaks liikumise erinevate vaadete (Nimekiri, Tahvel, Ajakava, Kalender, Gantt) vahel.
  • Tegevuskaardil on tegevuse põhiandmed toodud paremini nähtavale ning tegevuse etappide loetelu ja failid viidud eraldi sektsioonidesse.

 

Eelarve moodulis finantsallikad ja üksustepõhine pikaajaline planeerimine

Igale tööplaanis olevale tegevusele saab märkida külge tulu-, kulukonto või investeering, kust need siis jõuavad eelarvesse. Nüüd on võimalik ka detailsemalt määrata, millistest finantsallikatest rahastus toimub ehk millisesse „rahakotti“ tulu tuleb või millisest „rahakotist“ kulu tekib. Seejärel saab lihtsalt aruandest välja võtta finantsallikate kaupa, kui palju mingi

Lisandus ka üksustepõhine nelja aasta eelarve planeerimine. Lisaks käesolevale aastale saab ka järgneva nelja aasta kohta iga struktuuriüksus sisestatada kontode lõikes ette kontrollsummad ning hiljem on võimalik võrrelda, et planeeritav/tegelik summa seda ei ületaks.

 

Strateegilistel eesmärkidelel mitme mõõdiku (KPI) tugi

Igale strateegilisele eesmärgile saab nüüd määrata rohkem kui ühe mõõdiku ehk KPI. Mõõdikud võivad olla nii rahalised, protsent, tükk või soovi korral ka ühikuta. Igal eesmärgil võib olla mitu mõõdikut ja sama mõõdik saab olla kasutusel ka mitme eesmärgi juures.
Mõõdikutele saab seadistada ajaperioode alg-, vahe- ja sihttasemete hindamiseks (nt 2019, 2020, 2021, 2022), määrata osakaalu (%), lisada soovitud perioodilisusega tegelikke tulemusi/täitmisi.

Senised algtaseme, sihtaseme ja mõõdikute andmed on viidud „Vanad andmed“ jaotise alla.

 

Tulemusvestlustes saab nüüd kasutada arvutamist

Vestluste moodulisse on lisandunud arvutamise funktsionaalus. Küsimustiku vormil (mallis) olevate etteantud valemite abil teostab süsteem automaatselt erinevaid keerukaid arvutusi ja kasutades IF-funktsioone, saab panna valemid võtma arvesse ka nt piirmäärasid. Valemeid on hea rakendada just tulemusvestlustes, kus on kasutuses konkreetsed mõõdikud: näiteks vestluse vormil saab eelmise perioodi eesmärke hinnates iga eesmärgi juures välja kuvada, mitu % planeeritust on töötajal tegelikult täidetud.

Vaata siit tulemusvestluse näidet.

Eesmärgid võivad olla aga erineva osatähtsusega ning kui tulemuste hindamise käigus näiteks selgub, vähem olulised eesmärgid on edukalt täidetud, kuid kriitilisema tähtsusega eesmärgid ei ole, siis loomulikult peab sellest sõltuma ka tulemustasu suurus. Seetõttu on mõistlik eesmärgi osatähtsust ja arvutada selle abil välja kaalutud tegeliku täitmise %. Lõpptulemusena liidetakse kokku üksuse, isiklike ja organisatsiooni eesmärkide kaalutud täitmiste summa (%) ning saadav koefitsent ongi tulemustasu maksmise aluseks.
Peale tulemusvestluste perioodi lõppu saab personalijuht mugavalt tulemused süsteemist välja võtta.

PlanPros on küsimustiku vormi loomine väga paindlik ja võimalusterohke. Iga organisatsioon saab võtta PlanPros kasutusele oma väljatöötatud arengu- ja tulemusvestluse vormi ning soovi korral rakendada kuitahes keerukat tulemuspalga arvutamise süsteemi, mis seni oli Excelis.

 

Andmete mugavam importimine personalivestluste vormidele

Oleme muutnud automaatseks töötajate arenguvestluste vormidele eelmisel perioodil läbitud koolituste andmete ülekandmise.
PlanPro personalivestluste moodulit kasutavad juhid on olnud väga rahul, et saavad töötaja arenguvestluse vormil ülevaate, millistel koolitustel töötaja on aasta jooksul käinud ning arutleda, kuivõrd koolitus töötaja jaoks oma eesmärki täitis.

Lisaks saab nüüd andmeid soovi korral varem täidetud küsimustikust (näiteks eelmise aasta vestlustest) teatud küsimuste vastuseid uude vestlusesse üle kanda.

Samuti saab jätkuvalt üle tuua tarkvarasse kõikide töötajate varasemad vestlused, mis on peetud Wordis või Excelis ning on näiteks kas pdf-idena või DigiDoc-failidena.

 

Meil on hea meel, et üha rohkem suuri ettevõtteid ja avalike sektori asutusi saab kasu PlanPro tarkvarast ning on tänu sellele efektiivistamas oma protsesse.