PlanPro projektijuhtimise tarkvara

PlanPro planeerimise ja juhtimise tarkvara on paljude võimalustega tööriist, mis aitab:

 • + hallata töötajate ja osakondade tööülesandeid;
 • + viia ettevõtted strateegilised eesmärgid töötajateni;
 • + koostada erinevaid tegevusplaane (nt koolitus- ja hankeplaanid);
 • + esitada aruandeid ja saada ülevaadet tegevuste edenemise kohta; 
 • + planeerida tööaega ja raporteerida tegelikku ajakulu;
 • + hinnata riske;
 • + planeerida eelarvet;
 • + teha koostööd tütar- ning sidusettevõtetega;
 • + hinnata töötajate töösooritust ja eesmärkide täitmist.

Tegevusplaanide koostamine ja täitmise jälgimine

 • + Tööülesannete vaated osakondade, töötajate kaupa ja koondina
 • + Tööülesannete sidumine strateegiliste eesmärkidega
 • + Tüübid: projekt, töö, rutiin, hange jne
 • + Vastutaja, kaastäitjate, alg- ja lõppkuupäeva, olulisuse määramine
 • + Tööülesannete täitmiseks kuluva aja ja eelarve planeerimine
 • + Tööülesannete staatuse jälgimine
 • + Raportite (nt päev, kuu, kvartal, aasta) esitamine

Tulemusjuhtimine

 • + Töötajatele eesmärkide seadmine ja oodatava tulemuse kokkuleppimine
 • + Töötaja tööüleannete seos ettevõtte strateegiliste eesmärkidega
 • + Jooksvad hinnangud tööülesannete täitmisele
 • + Tulemuste detailne hindamine personalivestluste moodulis

Projektijuhtimine

 • + Projektiplaani haldamine
 • + Projekti meeskonna valimine ja rollide määramine
 • + Meeskonnaliikmetelt kooskõlastuse küsimine
 • + Vaheetapid e. checklist
 • + Tahvli e. Kanban vaade staatuste järgi
 • + Projektijuhtimise vaade Gantt
 • Automaatsed meeldetuletused ja teavitused

Strateegiline juhtimine

 • + Strateegiliste eesmärkide seadmine
 • + KPI-mõõdikute määramine
 • + Algtaseme, vahetasemete ja sihttaseme määramine
 • + Strateegilistele valdkondadele vastutajate määramine
 • + Strateegiliste eesmärkide täitmise jälgimine
 • + Strateegiliste eesmärkide kättesaadavus igale töötajale

Eelarve planeerimine ja täitmise jälgmine

 • + Tegevuspõhine eelarvestamine
 • + Eelarve planeerimine osakondade kaupa
 • + Tulu, kulu, investeeringud, finantseeringud
 • + Finantsallikate määramine
 • + Planeeritud ja tegeliku võrdlus
 • + Kontrollsummad aastate lõikes
 • + Eelarveväliste vahendite määramine
 • + Eelarve täitmise jälgimine

Riskijuhtimine

 • + Riskide identifitseerimine
 • Riski mõju ja tõenäosuse hindamine
 • + Riski maandamise eest vastutaja määramine
 • + Riski maandamise tähtaja määramine
 • + Tööülesannete sidumine riskidega
 • + Riskide seos eelarvega

Tööaja arvestus

 • + Töötaja ajakulu planeerimine
 • + Tegeliku ajakasutuse märkimine
 • Ajakulu mõõtmine taimeriga
 • + Planeeritud ja tegeliku aja võrdlus töötajate jne kaupa
 • + Ühikud: minut, tund, päev, FTE
 • + Kalendervaade
 • + Outlook kalendri liides
 • + Liidestatus teiste väliste süsteemidega

Aruanded ja raportid

 • + Akiivsuslogis ülevaade enda ja kolleegide tegevustest
 • + Teavitused e-mailile tegevusega seotud sissekannete kohta
 • + Aruannete koostamine erinevate parameetrite alusel
 • + Isiklikud ja avalikud aruandemallid
 • + Planeeritud ja tegeliku eelarvekasutuse võrdlus
 • + Planeeritud ja tegeliku ajakasutuse võrdlus
 • + Aruannete eksportimine (HTML, XLS)
 • + Automaatsed aruanded nt intranetis või veebis

Süsteemi seadistamine ja kohandamine

 • + Töövoogude loomine
 • + Kohandatud vormid ja andmeväljad
 • + Tüüpide, staatuste, hinnangute jm seadistamine
 • + Aastaplaanide loomine
 • + Kasutajaõiguste gruppide loomine
 • + Moodulite sisselülitamine kasutajaõiguste gruppide põhiselt

Ülevaade PlanPro planeerimise ja projektijuhtimise tarkvara funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Äritaseme turvalisus (OWASP sertifikaat).
 • + Automaatne kasutajate haldus (AD või Office 365 liides).
 • + Sisselogimine kasutajanime/parooli, ID-kaardi, mobiil-IDga.
 • Single Sign-On (SSO).
 • + Kasutajaõiguste grupid ja rollid.
 • + Keeled: eesti, vene, inglise.
 • + Ligipääs varasemate aastate plaanidele.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Tegevuste seos ettevõtte strateegiaga.
 • + Tööülesannete hindamine arenguvestluse vormil.
 • + Aktiivsuslogi kõigist tegevustega seotud toimingutest.
 • + Töövoogude loomine ja haldamine.
 • + Tegevuse vormi väljade seadistamine.
 • + Ülesannete jagamine allasutuste/tütarettevõtetega.
 • + Eelarve planeerimine ja tegelike kulude-tulude jälgimine.
 • + Tegevuste nägemise, avamise ja muutmise õiguste määramine.
 • + Tegevustele linkide ja failide lisamine.
 • + Tegevustele täitmisraportite (päev, kuu, üldkokkuvõte jm) lisamine.
 • + Tegevustele oodatava tulemuse ja kommentaaride lisamine.
 • + Tegevustele vaheetappide loomine.
 • + Tegevuste kooskõlastamine.
 • + Projekti meeskonna ajakulu haldamine.
 • + Projekti tulude ja kulude haldamine.
 • + Riski tõenäosuse ja mõju hindamine, riski tase.
 • + Riskide ja intsidentide register.
 • + Hanke tüübid, lepingute liigid ja ajad.
 • + Hankeplaani koostamine.
 • + Õigusloome protsessi haldamine.

 

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.