PlanPro projektijuhtimise ja planeerimise tarkvara on paljude võimalustega juhtimisvahend, mis aitab:

 • + luua ja juhtida ettevõtte töövooge;
 • + koostada erinevaid tegevusplaane (nt koolitus- ja hankeplaanid);
 • + määrata igale tegevusele meeskond, eelarve ja tähtaeg;
 • + delegeerida ülesandeid;
 • + jälgida tegevuste edenemist ning eesmärkide täitmise kulgu;
 • + planeerida tööaega ja raporteerida selle kasutamist;
 • + hallata riske ning teostada ohutushindamist;
 • + planeerida iga-aastast eelarvet;
 • + juhtida organisatsiooni strateegilisi eesmärke;
 • + organiseerida koostööd ja suhtlust tütar- ning sidusettevõtetega;
 • + hinnata töötajate töösooritust.

Strateegiline juhtimine

 • + Strateegiline planeerimine ja eesmärkide seadmine
 • + Strateegiliste eesmärkidele algtaseme ja sihttaseme määramine
 • + Strateegiliste eesmärkidele mõõdikute määramine
 • + Strateegilised valdkonnad koos vastutajatega
 • + Tegevuskavade koostamine
 • + Strateegiliste eesmärkide kättesaadavus igale töötajale
 • + Tööplaanide vaated osakondade ja töötajate kaupa ning koondina

Projektijuhtimine

 • + Tegevuste tüübid: projekt, rutiin, hange, õigusloome jne
 • + Tegevuste staatused ja prioriteetsus
 • + Tahvli vaade mugavaks planeerimiseks (Kanban)
 • + Töötaja ajakava
 • + Projektijuhtimise vaade (Gantt)
 • + Automaatsed meeldetuletused ja teavitused
 • + Tegevuste sidusus strateegiaga

Meeskonna juhtimine

 • + Meeskonnaliikmete valimine ja neile rollide määramine
 • + Meeskonnaliikmetelt kooskõlastuse küsimine
 • + Ülesannete üleandmine töötaja lahkumisel või puhkuse ajaks
 • + Tegevuse sidumine väliste partneritega
 • + Allasutuste tugi

riskide haldamine tarkvara abil

Riskijuhtimine

 • + Riskide identifitseerimine
 • Riski mõju ja tõenäosuse hindamine
 • + Riski maandamise eest vastutaja määramine
 • + Riski maandamise tähtaja määramine
 • + Tegevuste ühendamine riskidega
 • + Riskide sidumine eelarvega

Eelarvestamine

 • + Tegevuspõhine eelarvestamine
 • + Tegevuste sidumine eelarvekontodega
 • + Planeeritud vs tegelik kulu/tulu
 • + Eelarveväliste vahendite määramine
 • + Liidestatus raamatupidamistarkvaradega

Aruanded

 • + Akiivsuslogis ülevaade enda ja kolleegide tegevustest
 • + Aruannete genereerimine erinevate parameetrite alusel
 • + Isiklikud ja avalikud aruandemallid
 • + Planeeritud ja tegeliku eelarvekasutuse võrdlus
 • + Planeeritud ja tegeliku ajakulu võrdlus
 • + Aruannete eksportimine (HTML, XLS)

Tööaja arvestus

 • + Töötaja ajakulu planeerimine
 • + Tegeliku ajakasutuse märkimine
 • + Ühikud: minut, tund, päev, FTE
 • + Kalendervaade
 • + Vaheetapid
 • + Liidestatus tööajaarvestuse tarkvaradega
 • + Outlook kalendri liides

Tulemusjuhtimine

 • + Eesmärkide seadmine
 • + Jooksvad hinnangud tegevustele
 • + Tulemuslikkuse hindamine

Süsteemi seadistamine

 • + Töövoogude loomine tegevuste juhtimiseks ja jälgimiseks
 • + Kasutajaõigused ja -rollid
 • + Tegevuste tüüpide, staatuste, hinnangute jm seadistamine
 • + Graafiku värvide määramine
 • + Moodulite sisse- ja väljalülitamine

Ülevaade PlanPro planeerimise ja projektijuhtimise tarkvara funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Automaatne struktuur ja kasutajate haldus AD-liidese kaudu.
 • + Kasutajagrupid ja kasutajarollid.
 • + Keeled: eesti, vene, inglise.
 • + Ligipääs varasemate aastate plaanidele.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Arenguvestluse eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • + Tööplaani tegevuste kuvamine ja hindamine arenguvestluse vormil.
 • + Aktiivsuslogi kõigist tegevustega seotud toimingutest.
 • + Töövoogude loomine ja haldamine.
 • + Tegevuse vormi väljade seadistamine.
 • + Ülesannete jagamine allasutuste/tütarettevõtetega.
 • + Eelarve planeerimine ja tegelike kulude-tulude jälgimine.
 • + Tegevuste nägemise, avamise ja muutmise määramine.
 • + Tegevustele linkide ja failide lisamine.
 • + Tegevustele täitmisraportite (päev, kuu, üldkokkuvõte jm) lisamine.
 • + Tegevustele kirjelduste ja kommentaaride lisamine.
 • + Tegevustele vaheetappide loomine.
 • + Tegevuste kooskõlastamine.
 • + Projekti meeskonna haldamine.
 • Projekti ajakulu haldamine.
 • + Projekti tulude ja kulude haldamine.
 • + Riski tõenäosuse ja mõju hindamine, riski tase.
 • + Riskide ja intsidentide register.
 • + Hanke tüübid, lepingute liigid ja ajad.
 • + Hankeplaani haldamine.
 • + Õigusloome protsessi haldamine.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

Arenguvestlused
Kompetentside hindamine
Tagasisidestamine