Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine PlanPro veebilehtede ja teenuskeskkondade vastutav töötaja on: PlanPro OÜ Veeriku tee 24 Tallinn 12014 Tel +372 5113702

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida PlanPro OÜ kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või reklaamsisu saatmiseks.

PlanPro OÜ ei töötle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

PlanPro kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. PlanPro OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679. PlanPro OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki PlanPro veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Järgnevalt PlanPro privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid).

Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

 

1. Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 • Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid, mis piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.
 • Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.
 • Kasutaja poolt kontaktivormi kaudu infopäringu tegemisel kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel: kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoninumber.
 • Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Teenuse raames PlanPro keskkonda üleslaetud PlanPro klientide poolt töödeldavad isikuandmed on kaitstud konfidentsiaalsusnõudega, mis rakendub teenuslepingu allakirjutamisel kliendi poolt. PlanPro teenuseid saab kasutada üksnes peale lepinguga nõustumist.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi PlanPro OÜ töötajad, kes kasutavad kõiki turvameetmeid oma töös, mis puudutavad teie andmete töötlemist.

 

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

 • Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
 • Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

 

3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

 • PlanPro poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus.
 • PlanPro infosüsteemis teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
 • PlanPro kliendi tellimusel osutab PlanPro tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

 

4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

 • Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.
 • Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus.
 • Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

PlanPro veebileht ja teenuskeskkondi kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada aadressile info@planpro.ee .

 

Intellektuaalne omand

PlanPro veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub PlanProle ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui on kindlaks määratud teisiti. PlanPro veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma PlanPro eelneva kirjaliku nõusolekuta. PlanPro veebileht sisaldab viiteid ja linke ka kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu PlanProle. PlanPro ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.