PlanPro on paljude võimalustega juhtimisvahend, mis aitab:

 • + luua ja hallata ettevõtte töövooge;
 • + koostada erinevaid tegevusplaane (nt koolitus-, hanke-, müügiplaanid);
 • + määrata igale tegevusele meeskond, eelarve ja tähtaeg;
 • + delegeerida ülesandeid;
 • + jälgida tegevuste edenemist ning eesmärkide täitmise kulgu;
 • + analüüsida ressursside kasutamist;
 • + juhtida riske;
 • + planeerida iga-aastast eelarvet;
 • + juhtida organisatsiooni strateegilisi eesmärke;
 • + organiseerida koostööd ja suhtlust tütar- ning sidusettevõtetega;
 • + hinnata töötajate töösooritust.

Strateegiline juhtimine

 • + Strateegiline planeerimine ja eesmärkide seadmine
 • + Strateegiliste eesmärkidele algtaseme ja sihttaseme määramine
 • + Strateegiliste eesmärkidele mõõdikute määramine
 • + Strateegilised valdkonnad koos vastutajatega
 • + Tegevuskavade koostamine
 • + Strateegiliste eesmärkide kättesaadavus igale töötajale
 • + Tööplaanide vaated osakondade ja töötajate kaupa ning koondina

Projektijuhtimine

 • + Tegevuste tüübid: projekt, rutiin, hange, õigusloome jne
 • + Tegevuste staatused ja prioriteetsus
 • + Tahvli vaade mugavaks planeerimiseks (Kanban)
 • + Töötaja ajakava
 • + Projektijuhtimise vaade (Gantt)
 • + Automaatsed meeldetuletused ja teavitused
 • + Tegevuste sidusus strateegiaga

Meeskonna juhtimine

 • + Meeskonnaliikmete valimine ja neile rollide määramine
 • + Meeskonnaliikmetelt kooskõlastuse küsimine
 • + Ülesannete üleandmine töötaja lahkumisel või puhkuse ajaks
 • + Tegevuse sidumine väliste partneritega
 • + Allasutuste tugi

Riskijuhtimine

 • + Riskide identifitseerimine
 • + Riskide maandamise eest vastutajate määramine
 • + Riskide maandamise tähtaja määramine
 • + Tegevuste ühendamine riskidega
 • + Riskide sidumine eelarvega

Eelarvestamine

 • + Tegevuspõhine eelarvestamine
 • + Tegevuste sidumine eelarvekontodega
 • + Planeeritud vs tegelik kulu/tulu
 • + Eelarveväliste vahendite määramine
 • + Liidestatus raamatupidamistarkvaradega

Aruanded

 • + Akiivsuslogis ülevaade enda ja kolleegide tegevustest
 • + Aruannete genereerimine erinevate parameetrite alusel
 • + Planeeritud ja tegeliku eelarvekasutuse võrdlus
 • + Planeeritud ja tegeliku ajakulu võrdlus
 • + Aruannete eksportimine (XML, CSV, XLS)

Ajahaldus

 • + Töötaja ajaressursi planeerimine
 • + Vaheetapid
 • + Kalendervaade
 • + Planeeritud vs tegelik ajakasutus
 • + Liidestatus tööajaarvestuse tarkvaradega

Tulemusjuhtimine

 • + Eesmärkide seadmine
 • + Jooksvad hinnangud tegevustele
 • + Tulemuslikkuse hindamine

Süsteemi seadistamine

 • + Töövoogude loomine igapäevaste tegevuste juhtimiseks ja jälgimiseks
 • + Kasutajaõigused ja -rollid
 • + Tegevuste tüüpide, staatuste, hinnangute jm seadistamine
 • + Graafiku värvide määramine
 • + Moodulite sisse- ja väljalülitamine

Ülevaade funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Ligipääs varasemate aastate plaanidele.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Liides kasutajate haldamiseks Active Directory’ga.
 • + Tegevuse logi (ajalugu).
 • + Arenguvestluse käigus kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

arenguvestlute tarkvara

Arenguvestlused

Võimalik on luua piiramatul hulgal erinevaid küsimustikke, nt arenguvestlus, tulemusvestlus, koostöövestlus, katseaja lõpu vestlus, lahkumisvestlus jne.
kompetentside hindamine tarkvara abil

Kompetentside hindamine

Töötajate kompetentside hindamine toimub ettevõtte üldkompetentside ja kutsespetsiifiliste kompetentsimudelite alusel.
360 ja 270 kraadi tagasiside

Tagasiside

Saate läbi viia 360 kraadi hindamist, küsides töötajate kohta tagasisidet nii kolleegidelt kui klientidelt-partneritelt väljastpoolt organisatsiooni.