PlanPro projektijuhtimise ja planeerimise tarkvara on paljude võimalustega juhtimisvahend, mis aitab:

 • + luua ja hallata ettevõtte töövooge;
 • + koostada erinevaid tegevusplaane (nt koolitus-, hanke-, müügiplaanid);
 • + määrata igale tegevusele meeskond, eelarve ja tähtaeg;
 • + delegeerida ülesandeid;
 • + jälgida tegevuste edenemist ning eesmärkide täitmise kulgu;
 • + analüüsida ressursside kasutamist;
 • + juhtida riske;
 • + planeerida iga-aastast eelarvet;
 • + juhtida organisatsiooni strateegilisi eesmärke;
 • + organiseerida koostööd ja suhtlust tütar- ning sidusettevõtetega;
 • + hinnata töötajate töösooritust.

Strateegiline juhtimine

 • + Strateegiline planeerimine ja eesmärkide seadmine
 • + Strateegiliste eesmärkidele algtaseme ja sihttaseme määramine
 • + Strateegiliste eesmärkidele mõõdikute määramine
 • + Strateegilised valdkonnad koos vastutajatega
 • + Tegevuskavade koostamine
 • + Strateegiliste eesmärkide kättesaadavus igale töötajale
 • + Tööplaanide vaated osakondade ja töötajate kaupa ning koondina

Projektijuhtimine

 • + Tegevuste tüübid: projekt, rutiin, hange, õigusloome jne
 • + Tegevuste staatused ja prioriteetsus
 • + Tahvli vaade mugavaks planeerimiseks (Kanban)
 • + Töötaja ajakava
 • + Projektijuhtimise vaade (Gantt)
 • + Automaatsed meeldetuletused ja teavitused
 • + Tegevuste sidusus strateegiaga

Meeskonna juhtimine

 • + Meeskonnaliikmete valimine ja neile rollide määramine
 • + Meeskonnaliikmetelt kooskõlastuse küsimine
 • + Ülesannete üleandmine töötaja lahkumisel või puhkuse ajaks
 • + Tegevuse sidumine väliste partneritega
 • + Allasutuste tugi

Riskijuhtimine

 • + Riskide identifitseerimine
 • + Riskide maandamise eest vastutajate määramine
 • + Riskide maandamise tähtaja määramine
 • + Tegevuste ühendamine riskidega
 • + Riskide sidumine eelarvega

Eelarvestamine

 • + Tegevuspõhine eelarvestamine
 • + Tegevuste sidumine eelarvekontodega
 • + Planeeritud vs tegelik kulu/tulu
 • + Eelarveväliste vahendite määramine
 • + Liidestatus raamatupidamistarkvaradega

Aruanded

 • + Akiivsuslogis ülevaade enda ja kolleegide tegevustest
 • + Aruannete genereerimine erinevate parameetrite alusel
 • + Planeeritud ja tegeliku eelarvekasutuse võrdlus
 • + Planeeritud ja tegeliku ajakulu võrdlus
 • + Aruannete eksportimine (XML, CSV, XLS)

Ajahaldus

 • + Töötaja ajaressursi planeerimine
 • + Vaheetapid
 • + Kalendervaade
 • + Planeeritud vs tegelik ajakasutus
 • + Liidestatus tööajaarvestuse tarkvaradega
 • + Outlook kalendri liides

Tulemusjuhtimine

 • + Eesmärkide seadmine
 • + Jooksvad hinnangud tegevustele
 • + Tulemuslikkuse hindamine

Süsteemi seadistamine

 • + Töövoogude loomine igapäevaste tegevuste juhtimiseks ja jälgimiseks
 • + Kasutajaõigused ja -rollid
 • + Tegevuste tüüpide, staatuste, hinnangute jm seadistamine
 • + Graafiku värvide määramine
 • + Moodulite sisse- ja väljalülitamine

Ülevaade PlanPro planeerimise ja projektijuhtimise tarkvara funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Automaatne struktuur ja kasutajad AD-liidese kaudu.
 • + Ligipääs varasemate aastate plaanidele.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Tegevuse toimingute logi.
 • + Arenguvestluse käigus kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • + Tööplaani tegevuste kuvamine ja hindamine arenguvestluse vormil.
 • + Aktiivsuslogi kõigist tegevustega seotud toimingutest.
 • + Tegevuste ja tööplaanide lukustamine.
 • + Tegevuste nägemise, avamise ja muutmise määramine.
 • + Tegevustele linkide ja failide lisamine.
 • + Tegevustele täitmisraportite (päev, kuu, üldkokkuvõte jm) lisamine.
 • + Tegevustele kirjelduste ja kommentaaride lisamine.
 • + Tegevustele vaheetappide loomine.
 • + Tegevuste kooskõlastamine.
 • + Projekti meeskonna haldamine.
 • + Projekti otseste kulude haldamine.
 • + Hanke tüübid, lepingute liigid ja hankemenetluse liigid.
 • + Hankeplaani haldamine.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

Arenguvestlused
Kompetentside hindamine
Tagasisidestamine