Arenguvestluse küsimustike koostamine ja väljasaatmine toimub vaid paari klikiga.
Tänu sellele, et vestluste küsimustikud täidetakse ja kinnitatakse ühtses süsteemis, on hiljem mugav saada arenguvestlustest ülevaadet nii töötajatel, juhtidel kui ka  personalitöötajatel edasiseks analüüsimiseks.
Personaliosakond ning juhid saavad luua tervikliku pildi nii erinevate osakondade ja üksikute töötajate arengust, kompetentsidest, eesmärkidest kui ka töö tulemuslikkusest.

Arenguvestlused

PlanPros saab luua piiramatul hulgal erinevaid küsimustikke, nt aastavestlus, kvartalivestlus, hindamisvestlus, koostöövestlus, katseaja lõpu vestlus, lahkumisintervjuu, uue töötaja sisseelamisprogramm, koolituse tagasiside küsimustik, töötajate või klientide rahulolu uuring jne. Soovi korral saab saata erinevatele osakondadele välja hoopis erinevate küsimustega ankeete. Küsimustike mallid on lihtsalt kopeeritavad ja neid saab uuesti kasutada.
arenguvestlus, aastavestlus, tulemuste hindamine
Kompetentside hindamine PlanPro abil ja tulemuste kuvamine graafikuna.

Kompetentside hindamine

Töötajate kompetentside hindamine annab väärtuslikku ning infot tööalase edukuse prognoosimiseks. Hindamine võib toimuda ettevõtte üldkompetentside ja erinevate ametikohtade jaoks välja töötatud kompetentsimudelite alusel kas juhi ja töötaja vahel toimuva regulaarse aastavestluse käigus või 360/270 kraadi tagasisidena. Hindamiseks saab kasutada nii erinevaid skaalasid, tasemeid kui ka kommentaarilahtrit.

Eesmärgistamine ja tulemusjuhtimine

Arenguvestlused on võimalik siduda töötaja isikliku tööplaaniga PlanPro projektijuhtimise moodulis. Vestluse vormil saab kuvada töötaja eelmise perioodi tegevusi ja eesmärke ning järgmist perioodi planeerides lähevad kokkulepitud eesmärgid automaatselt töötaja järgmise aasta tööplaani.
tulemusjuhtimine, eesmärkide seadmine, arenguvestlus
270 või 360 kraadi tagasiside, arenguvestlus

360 või 270 kraadi tagasiside

360 või 270 kraadi tagasisideküsimustik võimaldab struktureeritud vormis saada töötaja tööalase käitumise kohta tagasisidet nii tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt kui ka väljastpoolt organisatsiooni klientidelt ja partneritelt. Tulemused on vaikimisi kättesaadavad hinnatavale, personalijuhile ning hinnatava otsesele juhile. Tagasiside küsimise saab läbi viia ka täielikult anonüümsena, mis tähendab, et ka personalitöötajal puudub hilisem ligipääs infole, kes täpselt millise hinnangu andis või kommentaari kirjutas.

Arendus- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine

Tavaliselt tehakse arenguvestluste käigus ka kokkuvõtteid läbitud koolitustest (eelmise perioodi koolitusandmed on võimalik automaatselt kuvada vestluse vormidel).
Lisaks kaardistatakse töötajate arenguvajadused, kogutakse kokku uued koolituse soovid ja määratakse prioriteedid. Info on aluseks organisatsiooni järgneva aasta koolitusplaani koostamisel.
koolitusplaan ja töötaja arenguvajadused
arenguvestluste tarkvara

Raportid ja analüüs

Kiire ülevaade kogu arenguvestluste protsessist: kui kui palju vestlusi on juba peetud ning kellel on vestlemine pooleli. Kogu info on visuaalselt hästi välja toodud graafikuna. Kõikidest andmetest saab hetkega genereerida soovitud parameetrite alusel aruandeid, mida kuvatakse ekraanil ning soovi korral salvestatakse Excelisse.

Ülevaade PlanPro personalihindamise mooduli funktsionaalsusest

 • + Veebipõhine ligipääs (ettevõtte enda serveris või pilves).
 • + Piiramatu arv küsimustikke.
 • + Erinevad küsimustiku mallid ja töövood.
 • + Kõikvõimalikud küsimuste tüübid ja nende kombinatsioonid.
 • + Abitekstide ja juhiste lisamine küsimuste juurde.
 • + Piltide, videote ja linkide lisamine küsimustikku.
 • + Küsimustikud mitmel lehel.
 • + Küsimustepõhised õigused (juht, töötaja, mõlemad).
 • + Küsimusele vastamise kohustuslikkuse määramine.
 • + Kompetentside hindamine (üld- ja kutsespetsiifilised kompetentsid).
 • + Küsimustike väljasaatmine osakondadele või üksikutele töötajatele.
 • + Küsimustikule täitmise tähtaja määramine.
 • + Juhtidel võimalus vestluste läbiviimised edasi delegeerida.
 • + Küsimustiku avamine e-mailist või PlanPro keskkonnas.
 • + Aktiivsuslogi kõigist vestlustega seotud toimingutest.
 • + Eelmise perioodi eesmärkide kuvamine vestluse vormil.
 • + Kokkulepitavate eesmärkide integreerimine tööplaani.
 • + Vastuste automaatsalvestus.
 • + Küsimustiku edasi-tagasi saatmine töötaja ja juhi vahel.
 • + Kinnitatud küsimustiku vastamiseks avamine töötajale või juhile.
 • + Küsimustiku salvestamine pdf’i.
 • + Ülevaade küsimustike täitmise staatustest.
 • + Tulemuste kuvamine graafikuna.
 • + Raportite koostamine, rakendades erinevaid filtreid.
 • + Raportite Excelisse eksportimine.
 • + Küsimustike arhiveerimine.
 • + Ligipääs varasemate aastate ja lahkunud töötajate küsimustikele.
 • + E-maili teavitused ja meeldetuletused.
 • + Automaatne struktuur ja kasutajad AD-liidese kaudu.
 • + Sisselogimine ka ID-kaardi ja mobiil-IDga.

PlanPro tarkvara on võimalik võtta kasutusele sobivas ulatuses, seadistades ja kohandades seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Sulle võivad huvi pakkuda ka...

Strateegiline juhtimine
Riskijuhtimine
Projektijuhtimine
Tööaja planeerimine
Aruanded